Uusimmat julkaisut

Julkaisut viimeisimmät 6 kuukautta

syyskuu 2023

elokuu 2023

TVK laatii vuosittain ennusteen tulevan vuoden pakollisen työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen sekä työntekijäin ryhmähenkivakuutuksen keskimääräisestä vakuutusmaksusta, joka ilmaistaan prosentteina palkoista.

Elina Holmas 22.8.2023. Ajoittain uutisissa kerrotaan tapauksista, joissa henkilö ei pääse tapaturmavammansa edellyttämään sairaanhoitoon tai kuntoutukseen, koska vakuutusyhtiön päätös estää tämän. Tällainen tilanne oli eräällä henkilöllä, joka oli joutunut työajalla autokolariin, mutta ei päässyt aloittamaan vammansa vuoksi tarvitsemaansa kuntoutusta vakuutusyhtiöiden kielteisten korvauspäätösten takia. Vakuutusyhtiö x oli maksanut henkilölle korvausta työtapaturman johdosta työtapaturma- ja ammattitautilain perusteella ja vakuutusyhtiö y liikennevahingon johdosta liikennevakuutuslain perusteella. Sairaalajakson jälkeen henkilö oli joutunut odottamaan kuntoutukseen pääsyä. Kuntoutusta ei voitu aloittaa, koska tarvittiin vakuutusyhtiön päätös. Miksi näin?

Työnantaja voi ottaa vakuutuksen myös määräajaksi enintään vuoden kestävää työtä tai työkohdetta varten. Määräaikainen vakuutus päättyy ilman irtisanomista sovitun määräajan päätyttyä. Tapaturmavakuutuskeskuksen (TVK) valvonnassa on tunnistettu määräaikaisiin vakuutuksiin liittyviä haasteita.

Tapaturmavakuutuskeskus (TVK) valvoo, että työnantajat täyttävät vakuuttamisvelvollisuutensa. Valvonta kohdistuu työnantajiin, joilta puuttuu vakuutus kokonaan eli vakuuttamisvelvollisuus on kokonaisuudessaan laiminlyöty. Tapaturmavakuutuskeskuksen pääasiallisin valvontamuoto on tulorekisteritietoihin perustuva jälkikäteinen massavalvonta. TVK:n valvonnalle on esitetty tiedusteluja siitä, minkälainen on tyypillinen työnantaja, joka laiminlyö vakuuttamisvelvollisuutensa.

heinäkuu 2023

Työtapaturmatilastoja käsittelevissä analyysijulkaisuissa usein, ihan aiheesta, nousee esiin Hallinto- ja tukipalvelutoiminnan päätoimiala. Luokituksessa käytetty nimi on mielestäni tosi huono kuvaamaan sen tarkempaa sisältöä nimenomaan työtapaturmien määrän ja taajuuksien tarkastelussa. Tässä kirjoituksessa pureudutaan siihen siksi astetta syvemmälle! Mitä kaikkea se päätoimiala sisältääkään.

Lailla työsopimuslain (55/2001) 1 luvun 1 §:n muuttamisesta (329/2023) työsopimuslakiin lisättiin kokonaisharkinnan tekemistä koskeva säännös. Säännöksen mukaan tulkinnanvaraisissa tilanteissa työsuhteen olemassaolo arvioidaan kokonaisharkinnalla ottamalla huomioon työn tekemisen ehdot, olosuhteet, joissa työtä tehdään, osapuolten tarkoitus oikeussuhteen luonteesta sekä muut osapuolten tosiasialliseen asemaan oikeussuhteessa vaikuttavat seikat.

Suomen Pankin ilmoittama korkolain 4 §:n 1 momentin mukainen viivästyskorko ajalle 1.7.–31.12.2023 on 11 % vuodessa. Sitä käytetään työtapaturma- ja ammattitautilain 152 §:ssä tarkoitettuna viivästyskorotuksena ja tapaturmavakuutuslain 60 a §:ssä tarkoitettuna korvauksen korotuksena. Jos vakuutuslaitos on laiminlyönyt päätöksen antamisen viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluessa siitä, kun se on saanut asian ratkaisemiseksi riittävät selvitykset (127 §) tai korvauksen maksamisen viivytyksettä (135 §), vakuutuslaitoksen on maksettava korvaus viivästysajalta korotettuna. Viivästyskorotus on korkolain (633/1982) 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukainen.

Suomen Pankin ilmoittama kaupallisissa sopimuksissa käytetty korkolain 4 a §:n 1 momentin mukainen viivästyskorko ajalle 1.7.–31.12.2023 on 12 % vuodessa. Sitä käytetään työtapaturma- ja ammattitautilain 172 §:ssä tarkoitettuna vakuutusmaksun viivästyskorkona. Vakuutuksenottajan on maksettava viivästyneelle vakuutusmaksulle viivästymisajalta vuotuista viivästyskorkoa korkolain 4 a §:n 1 momentissa säädetyn korkokannan mukaan sekä viivästyneen maksun perintäkulut.

kesäkuu 2023

Asiassa on kyse siitä, onko jäykkäkouristusrokotus tapaturman vuoksi tarpeellista sairaanhoitoa. A on pyörällä kaaduttuaan saanut asfaltti-ihottumaa, minkä takia hänelle on annettu jäykkäkouristusrokotus (DITEBOOSTER). Hänen mukaansa hän on saanut edellisen jäykkäkouristusrokotuksen 15 vuotta aiemmin. Muutoksenhakulautakunta kumosi valituksenalaisen päätöksen ja määräsi vakuutuslaitoksen korvaamaan jäykkäkouristusrokotuksen työtapaturma- ja ammattitautilain 36 §:n mukaisena sairaanhoitokuluna. Äänestysratkaisu 7-3. Tamla 27.6.2023 –2321/2022. Asia on ratkaistu vahvennetussa jaostossa. Asiassa on valitus vireillä vakuutusoikeudessa

toukokuu 2023

A oli syönyt itse tekemäänsä salaattia, jonka seassa oli ollut oliiveja. Oliivien piti olla kivettömiä. A oli puraissut ruokaillessaan oliivin kiveä, minkä seurauksena hammas lohkesi ja hammas piti poistaa. VakO katsoi, että oliivien seassa ollut kivi on ollut lähtökohtaisesti ruokaan kuulumaton aine ottaen huomioon, että oliivien piti olla kivettömiä. A oli pureskellessaan ruokaa loukannut hampaansa oliivin kiven johdosta, joten tapahtuma oli ollut äkillinen ja odottamaton. Tähän nähden A:lle oli sattunut työtapaturma- ja ammattitautilain 17 §:ssä tarkoitettu ulkoisesta tekijästä johtuva äkillinen ja odottamaton tapaturma. Äänestysratkaisu (4–1). Lainkohdat: Työtapaturma- ja ammattitautilaki 17 §

”Nuorena työntekijänä luodaan perusta työturvallisuusasenteelle ja turvallisuuskulttuurille koko työuran ajaksi. Siksi nuorten perehdyttämiseen tulisi kiinnittää erityistä huomiota.”

Video: Putoamistapaturmat

Julkaistu

Suomessa sattuu vuosittain yli 3000 putoamiseksi luokiteltua työtapaturmaa. Millä aloilla putoamistapaturmia sattuu ja millaisia ne yleensä ovat? Marja Kaari ja Janne Sysi-Aho Tapaturmavakuutuskeskuksesta keskustelevat aiheesta lyhyellä videolla.

Tapaturmavakuutuskeskuksen (TVK) urheilijavakuutusrekisterin mukaan vuonna 2022 päättyneillä pelikausilla oli yhteensä 1262 urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain (276/2009) perusteella vakuutettua urheilijaa.

Tapaturmavakuutuskeskuksen (TVK) urheilijavakuutusrekisterin mukaan vuonna 2022 maksettiin korvauksia urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain perusteella vakuutetuille urheilutapaturmissa loukkaantuneille pelaajille yhteensä 1368 vahinkotapahtumasta. Näistä vahinkotapahtumista 996 oli sattunut vuoden 2022 aikana ja loput aikaisempina vuosina.

huhtikuu 2023

TVK:n tilastosovellus Pakki

Julkaistu

Pakki on asiantuntijoille suunnattu tilastosovellus, josta löydät tietoa korvatuista työtapaturmista ja ammattitaudeista.

Asiassa on kyse korvaukseen oikeuttavista olosuhteista. A on tehnyt etätöitä kotonaan. Hän on ollut lähdössä kokoukseen ja viedessään tavaroita laukkuun hän on kompastunut laturin johtoon, minkä seurauksena hän on satuttanut alaraajansa. Muutoksenhakulautakunta hylkäsi valituksen. Äänestysratkaisu 7-3. Tamla 12.4.2023 –879/2022. Asia on ratkaistu vahvennetussa jaostossa.