Oikopolkuja keskeisiin TyTA-vakuuttamisen teemoihin

Uusimpia vakuuttamisen teemaan liittyviä julkaisuja on kerätty oikopoluiksi tähän julkaisuun. Sivun sisältöä on päivitetty 28.12.2023.

Viimeisimmät päivitykset sivulla

TVK:n muistio yrittäjätyön työtapaturma- ja ammattitautivakuuttamisesta vuosien saatossa, 27.12.2023(Avaa uuden ikkunan)

Vakuutusmaksun viivästyskorko ajalle 1.1.- 30.6.2024(Avaa uuden ikkunan)

Vakuutusrekisteri, 7.11.2023(Avaa uuden ikkunan)

Tämän koontijulkaisun tiedot on ryhmitelty seuraavien otsikoiden alle:

 • Lakisääteinen vakuutus
 • Työnantajalla vakuuttamisvelvollisuus
 • Yrittäjätyön vakuuttaminen
 • Asiantuntija pohtii -kirjoituksia vakuuttamisesta
 • Vakuuttamiseen liittyvää uutta lainsäädäntöä
 • Laissa mainitut euromäärät
 • Vakuutuskäsikirjasta tietoa vakuuttamisesta
 • Siirtomenettelyohjeet
 • Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen verkkokurssi
 • Vakuutusmaksun viivästyskorko
 • Keskimääräinen vakuutusmaksu
 • Palkkasummakehitys ja ennakkopalkkasumma 2023
 • Uutta oikeuskäytäntöä vakuuttamisesta
 • Myös vakuuttamattoman työn vahinkotapahtumat korvataan
 • Vakuuttamisen valvonta TVK:ssa ja vakuutusrekisteri

Lakisääteinen vakuutus

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus on osa Suomen lakisääteistä sosiaaliturvaa.

Lakisääteisyys tarkoittaa sitä, että vakuuttamisesta, korvattavista vahinkotapahtumista ja korvauksista on säädetty työtapaturma- ja ammattitautilaissa (TyTAL). Laki kertoo myös eri osapuolten velvollisuudet ja oikeudet, ja se ohjaa vakuutus- ja korvauskäsittelyä esimerkiksi asettamalla määräaikoja. Työtapaturma- ja ammattitautivakuutukseen sovelletaan vakuutussopimuslakia vain rajoitetusti TyTAL:ssa säädetyllä tavalla. Vakuuttamisen valvonta on myös osa lakisääteistä turvaa.

Työnantajalla vakuuttamisvelvollisuus

Työnantaja järjestää työsuhteisille työntekijöilleen turvan työtapaturmien ja ammattitautien varalta ottamalla vakuutuksen, kun TyTAL:ssa säädetyt edellytykset täyttyvät (luku 1).

Jotta työnantaja täyttäisi lain mukaisen vakuuttamisvelvollisuuden, vakuutus on otettava sellaisesta vakuutusyhtiöstä, jolla on lakiin perustuva oikeus myöntää Suomessa näitä vakuutuksia. Näiden vahinkovakuutusyhtiöiden on oltava Tapaturmavakuutuskeskuksen (TVK) jäseniä. Kun työnantaja tekee vakuutushakemuksen yhtiölle, tämän on myönnettävä vakuutus (myöntämis- eli sopimuspakko).

Valtion ei tarvitse ottaa palveluksessaan oleville erillistä vakuutusta. Valtiokonttori maksaa valtioon työ- tai virkasuhteessa oleville työtapaturma- ja ammattitautikorvaukset valtion varoista.

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus on luonteeltaan yleisvakuutus. Pakollista vakuutusta otettaessa ei nimetä työntekijöitä, vaan vakuutukseen kuuluvat kulloinkin työnantajan palveluksessa olevat. Työnantaja, joka on ottanut työntekijöilleen pakollisen vakuutuksen, voi halutessaan liittää siihen vapaaehtoisen vapaa-ajan vakuutuksen.

Työtapaturmavakuutus numeroina 2021(Avaa uuden ikkunan)-julkaisusta löydät tilastotietoja muun muassa työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen liiketaloudellisista tunnusluvista sekä vakuutus- ja korvaustilastoista.

Yrittäjätyön vakuuttaminen

Yrittäjä ei kuulu työnantajan työntekijöilleen ottamaan pakolliseen työtapaturma- ja ammattitautivakuutukseen. Yrittäjä, joka on vakuuttanut itsensä YEL-vakuutuksella, voi kuitenkin ottaa itselleen vapaaehtoisesti työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisen vakuutuksen yrittäjätyössä sattuvien työtapaturmien ja ammattitautien varalta.

Tutustu myös muistioon, jossa kuvataan, miten yrittäjätyötä tekevä henkilö voi vakuuttaa itsensä työtapaturmien ja ammattitautien varalta voimassa olevan työtapaturma- ja ammattitautilain (459/2015) mukaan ja miten yrittäjä vakuutti itsensä kumotun tapaturmavakuutuslain (608/1948) aikana: TVK:n muistio yrittäjätyön työtapaturma- ja ammattitautivakuuttamisesta vuosien saatossa, 27.12.2023. (Avaa uuden ikkunan)

Asiantuntija pohtii -kirjoituksia vakuuttamisesta

Tutustu myös vakuuttamista koskeviin Asiantuntija pohtii -kirjoituksiin, joista uusimmat ovat:

Asiantuntija pohtii: Ei-työsuhteisten erityisryhmiin kuuluvien henkilöiden vakuuttaminen työtapaturma- ja ammattitautijärjestelmässä, 15.11.2023(Avaa uuden ikkunan)

Asiantuntija pohtii: Yhdysvalloissa erilaiset ”testit” työvälineinä rajanvedossa työsuhdetyön ja yrittäjätyön välillä, Elina Holmas 30.1.2023(Avaa uuden ikkunan)

Kaikki Asiantuntija pohtii -kirjoitukset löydät kootusti navigaation kohdasta Toimeenpanojärjestelmä - Asiantuntija pohtii(Avaa uuden ikkunan)

Vakuuttamiseen liittyvää uutta lainsäädäntöä

Laki työvoimapalveluiden järjestämisestä (380/2023)(Avaa uuden ikkunan)

Vammaispalvelulaki (675/2023)(Avaa uuden ikkunan)

Laissa mainitut euromäärät

TyTAL:n euromäärät

Työtapaturma- ja ammattitautilaissa (TyTAL) mainitut rahamäärät ovat vuoden 2014 indeksitasossa. Rahamäärät tarkistetaan vuosittain joko työntekijän eläkelain 96 §:n mukaisella palkkakertoimella tai työntekijän eläkelain 98 §:n mukaisella työeläkeindeksillä.

Sosiaali- ja terveysministeriö on 27.10.2023 vahvistanut vuoden 2024 palkkakertoimeksi 1,637 ja työeläkeindeksiksi 3037.

Katso tarkemmin vakuuttamiseen liittyvät Työtapaturma- ja ammattitautilain mukaiset euromäärät vuosina 2024-2016. (Avaa uuden ikkunan)

TapVakL:n euromäärät

Tapaturmavakuutuslaissa (TapVakL) (608/1948) mainitut rahamäärät tarkistetaan vuosittain tapaturmavakuutuslain 60 §:n mukaisesti joko työntekijän eläkelain 96 §:ssä tarkoitetulla palkkakertoimella tai työntekijän eläkelain 98 §:ssä tarkoitetulla työeläkeindeksillä.

Katso tarkemmin vakuuttamiseen liittyvät Tapaturmavakuutuslain mukaiset euromäärät 2024-2016.(Avaa uuden ikkunan)

Vakuutuskäsikirjasta tietoa vakuuttamisesta

Vakuutuskäsikirja kertoo, mikä on työtapaturma- ja ammattitautilaissa säännelty työtapaturma- ja ammattitautivakuutus: kuka on vakuuttamisvelvollinen, ketkä kuuluvat vakuutukseen ja missä tehtävä työ on vakuutettava. Myös vakuutuksen elinkaari sen hakemisesta päättymiseen on kuvattu.

Käsikirja ei ota kantaa siihen, miten vakuutusmaksut määräytyvät. Vahinkotapahtumista tai niiden johdosta maksettavista korvauksista ei myöskään kerrota tarkoin. Vakuutuskäsikirja pyrkii keskittymään nimensä mukaisesti vakuuttamiseen.

Myös vakuutuskäsikirjan ruotsinkielinen versio löytyy Työtapaturmatiedosta.

Vakuutuskäsikirja 2023(Avaa uuden ikkunan)

Försäkringshandbok 2023(Avaa uuden ikkunan)

Siirtomenettelyohjeet

Siirtomenettelyohje antaa menettelytapaohjeita erilaisiin käytännön tilanteisiin jatkuvan pakollisen vakuutuksen siirtämisessä toiseen vakuutusyhtiöön. Siirtomenettelystä säädetään työtapaturma- ja ammattitautilain 162 §:ssä.

Siirtomenettelyohjeet ovat tulleet voimaan 1.1.2018.

Ohjetta on viimeksi päivitetty 22.2.2023, jolloin on lisätty tekstiä vapaaehtoisia vakuutuksia käsittelevään lukuun 5.3.

Siirtomenettelyohjeet 2023(Avaa uuden ikkunan)

Anvisningar för överföringsförfarandet 2023(Avaa uuden ikkunan)

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen verkkokurssi

Tutustu myös Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen verkkokurssiin, joka on tehty vakuutuslaitosten korvaus- ja vakuutuskäsittelijöille sekä muille työtapaturmista ja ammattitaudeista tietoa tarvitseville. Koulutus koostuu kuudesta erillisestä verkkokurssista.

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen verkkokurssi(Avaa uuden ikkunan)

6. kurssi käsittelee vakuutuksen ottamista ja vakuutusmaksua. Tämä kurssi on myös ruotsinkielisenä:

Onlineutbildning - Tecknande av försäkring och försäkringspremie(Avaa uuden ikkunan)

Vakuutusmaksun viivästyskorko

Vakuutusmaksun viivästyskorko ajalle 1.7.- 31.12.2023(Avaa uuden ikkunan)

Vakuutusmaksun viivästyskorko ajalle 1.1.- 30.6.2024(Avaa uuden ikkunan)

Keskimääräinen vakuutusmaksu

TVK laatii vuosittain ennusteen tulevan vuoden pakollisen työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen sekä työntekijäin ryhmähenkivakuutuksen keskimääräisestä vakuutusmaksusta, joka ilmaistaan prosentteina palkoista.

Katso tästä tarkemmin keskimääräisestä vakuutusmaksusta ja sen määrästä v. 2020–2023.(Avaa uuden ikkunan)

Palkkasummakehitys ja ennakkopalkkasumma 2023

TVK laatii vuosittain ennusteen tulevan vuoden palkkasummakehityksestä ja ennakkopalkkasummasta. Katso tästä tarkemmin palkkasummakehitys ja ennakkopalkkasumma 2023(Avaa uuden ikkunan).

Uutta oikeuskäytäntöä vakuuttamisesta

Vakuutusoikeus on antanut myös vakuuttamiseen ja vakuutuksiin liittyviä ratkaisuja, joista uusimmat ovat:

Myös vakuuttamattoman työn vahinkotapahtumat korvataan

Jos vakuuttamisvelvollinen työnantaja ei ole ottanut työntekijöilleen vakuutusta tai vakuutus on otettu esimerkiksi ulkomaisesta vakuutusyhtiöstä, jolla ei ole toimilupaa Suomessa, työnantaja syyllistyy vakuuttamisvelvollisuuden laiminlyöntiin. Tämän seuraamuksista säädetään laissa.

Työntekijällä on aina oikeus korvaukseen työtapaturman ja ammattitaudin johdosta. Jos työnantaja ei ole lain mukaan ollut vakuuttamisvelvollinen tai vakuutuksen ottaminen on laiminlyöty, korvausasian käsittelee ja korvauksen maksaa TVK.

Lue lisää: Kenen vahingot TVK käsittelee (Avaa uuden ikkunan)

Vakuuttamisen valvonta TVK:ssa ja vakuutusrekisteri

Tapaturmavakuutuskeskus (TVK) valvoo, että työnantaja täyttää työtapaturma- ja ammattitautilain 3 §:n mukaisen vakuuttamisvelvollisuutensa (TyTAL 177 §).

TVK valvoo vakuuttamisvelvollisuuden noudattamista sekä jälkikäteisesti että ennaltaehkäisevästi tiedottamalla työnantajia tästä velvollisuudesta. Jälkikäteisvalvonnassa verrataan esimerkiksi työnantajien tulorekisteriin ilmoittamia palkkatietoja TVK:n ylläpitämään vakuutusrekisteriin. TVK tekee yhteistyötä valvonnassa Eläketurvakeskuksen, Työllisyysrahaston ja Harmaan talouden selvitysyksikön kanssa.

Valvontatapauksia tulee esille myös, kun on sattunut työtapaturma. Uusia tapauksia tulee käsiteltäväksi myös aluehallintoviraston ilmoitusten, verotarkastusten sekä muiden tahojen ilmoitusten perusteella.

Työnantaja voi myös itse ilmoittaa vakuutuksen puuttumisesta TVK:lle.

Lue tarkemmin TVK:n valvontatehtävästä(Avaa uuden ikkunan)

Työtapaturma- ja ammattitautivakuuttamisen valvontaa, harmaan talouden torjuntaa ja korvausvastuullisen vakuutusyhtiön selvittämistä varten pidetään yllä vakuutusrekisteriä, jota käyttävät aktiivisesti useat eri tahot. Vakuutusrekisteristä on kerrottu laajemmin julkaisussa Vakuutusrekisteri.(Avaa uuden ikkunan)

Raportti vakuuttamisen valvonnasta kertoo, miltä näytti TVK:n valvonnan vuosi v. 2022:

Vakuuttamisvelvollisuuden valvonta vuonna 2022, 15.3.2023(Avaa uuden ikkunan)