Tapaturmavakuutuskeskus

Asiantuntija pohtii

TVK:n asiantuntijat käsittelevät erilaisia ajankohtaisia teemoja Asiantuntija pohtii -kirjoituksissa. Tähän kokonaisuuteen on koottu kaikki kirjoitukset.

Kirsi Pohjolainen 20.3.2023. Kirjoituksen aihe on se, miten mielenterveyden häiriöt näkyvät lakiin perustuvassa työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksessa. Aluksi kerron siitä, minkä takia suomalaiseen sosiaaliturvaan ylipäätään kuuluu erillinen, vakuuttamiseen perustuva järjestelmä työtapaturmien ja ammattitautien työntekijälle aiheuttamien kustannusten korvaamisesta, ja mitä erityispiirteitä sillä on. Seuraavaksi pohdin sitä, miten mielenterveyden häiriöiden korvaaminen näkyy tässä lakisääteisessä vakuutuksessa. Tarkastelen myös sitä, miten muissa maissa suhtaudutaan mielenterveyden häiriöiden korvaamiseen työtapaturmana tai ammattitautina. Kirjoituksen lopussa pohdin, mitä ajankohtaista on nähtävissä mielenterveyden häiriöihin liittyen sosiaaliturvan ja työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen toimintaympäristössä.

Mari Karttunen 1.3.2023. Korkein oikeus antoi 28.11.2022 ennakkoratkaisun, jolla se katsoi vakuutetulla todetun astman todennäköisesti pääasiallisesti aiheutuneen altistumisesta kosteusvauriomikrobeille työpaikalla ja vakuutetun astman siten olevan ammattitautina korvattava. Näin siitä huolimatta, ettei vakuutetulle ollut tehty kosteusvauriomikrobien aiheuttaman ammattiastman diagnosoinnissa vakiintuneesti edellytettyä PEF-työpaikkaseurantaa. Tässä kirjoituksessa taustoitetaan sitä, miksi PEF-työpaikkaseurannalla on ollut tämän kaltaisissa ammattitautiratkaisuissa suuri merkitys, analysoidaan Korkeimman oikeuden ratkaisua ja pohditaan sitä, mitä johtopäätöksiä ratkaisun perusteella voidaan tehdä ja mikä ammattitautikäsittelyssä ratkaisun myötä muuttuu.

Janne Sysi-Aho 8.2.2023. Tilastokeskus julkaisi jo vuoden 2022 tiedot palkansaajien tekemien työtuntien määristä. Muutos vuodesta 2021 vuoteen 2022 oli +1,9 %. Toimialoittaiset muutokset ovat kuitenkin suurempia ja myös suhteessa koronapandemiaa edeltävään vuoteen 2019 näyttävät jo rakennemuutosta tapahtuneen. Suurilla muutosprosenteilla on todennäköisesti heiluttava vaikutus myös tapaturmataajuuslukuihin.

Elina Holmas 30.1.2023. Johdanto: Yhdysvalloissa noin 10 - 20 % yrityksistä luokittelee työnsuorittajan väärin itsenäiseksi ammatinharjoittajaksi ja väärinluokittelu voi koskea jopa 10 % työnsuorittajista eli useita miljoonia yhdysvaltalaisia. Kirjoituksessani kerron siitä, millaisen sääntelyn pohjalta ja millaisten työvälineiden avulla Yhdysvalloissa tehdään rajanvetoa työsuhdetyön ja yrittäjätyön välillä. Oikeuskäytännössä työnsuorittajan ja työnteettäjän välisen oikeussuhteen luokittelussa on käytetty apuna erilaisia testejä kuten taloudellisia realiteetteja arvioivaa testiä ja ns. ”ABC-testiä”. Yhdysvalloissa työtapaturmavakuutusjärjestelmä perustuu yksityisten vakuutusyhtiöiden myöntämiin työtapaturmavakuutuksiin vastaavalla tavalla kuin Suomessa. Lisäksi osavaltiossa voi olla yleinen työtapaturmavakuutusrahasto (kuten New York State Insurance Fund), joka myöntää vakuutuksen myös sellaiselle työnantajalle, joka ei sitä vakuutusyhtiöstä saa. Seuraan Yhdysvaltojen työtapaturmavakuutusmarkkinoita mm. Business Insurance lehden artikkeleiden kautta. Suomessa työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksessa tehdään vastaavalla tavalla rajanvetoa työsuhdetyön ja yrittäjätyön välillä ja TVK antoikin vuonna 2021 kolme ratkaisua siitä, sovelletaanko ruokalähetin tekemään ruoankuljetustyöhön työtapaturma- ja ammattitautilakia. Voit lukea lisää TVK:n antamista ratkaisuista aiemmasta asiantuntija pohtii -kirjoituksestani. Tähän kirjoitukseen olen koonnut vertailevaa tieto Yhdysvalloista, joissa esimerkiksi alustatalouden volyymit ovat Suomeen verrattuna aivan eri kokoluokassa. On myös kiinnostavaa oppia, miten muissa maissa tehdään vastaavia ratkaisuja ja millaisia trendejä sieltä on odotettavissa.

Elina Holmas 3.1.2023. Kirjoitukseen on koottu havaintoja työtapaturmavahingoissa esiintyvästä korvauksensaajan vilpistä ja petoksesta. Kirjoituksessa on myös vertailevaa tietoa Yhdysvalloista. Kirjoitus ei käsittele työnantajien vilpillistä menettelyä työtapaturmavakuutusjärjestelmässä tai yleisesti harmaata taloutta. Työnantajien vilpillinen menettely näkyy etenkin vakuuttamisvelvollisuuden laiminlyöntinä. TVK valvoo työnantajien vakuuttamisvelvollisuutta. Valtiokonttori ratkaisee TVK:n hakemuksesta, onko työnantaja laiminlyönyt vakuuttamisvelvollisuutensa, ja velvoittaa laiminlyöneen työnantajan maksamaan vakuutusmaksua vastaavan maksun sekä laiminlyöntimaksun. TVK julkaisee vuosittain raportin ja analyysin suorittamastaan vakuuttamisvelvollisuuden valvonnasta.

Merja Salonen 22.9.2022. Minulla on unelma. Unelma siitä, miten kaikki tarvitsemani työtapaturma- ja ammattitautivakuutukseen liittyvät juridiset tiedot ovat käden ulottuvilla, järjestyksessä ja löydettävissä helposti samasta paikasta. Juridisen tiedon kylkeen olisi lisäksi hyvä saada vielä tilastotietoa esimerkiksi vahinkojen lukumääristä, maksetuista korvauksista tai otetuista vakuutuksista. Lisäbonuksena olisi mielenkiintoista myös tietää juridisen tarkastelun kohteena olevan vahinkotapahtumaan liittyvästä työturvallisuustyöstä, mitä työn riskeille olisi tehtävissä. Tätä unelmaa kohti lähdimme työskentelemään, kun lähdimme laatimaan esiselvitystä TVK:n tietopalvelusta v. 2020. Nyt kaksi vuotta myöhemmin palvelu oikeasti toteutuu ja ensimmäinen versio on avattu tiedon käyttäjille.

Elina Holmas 6.9.2022. Tiivistelmä: Alustatyötä tekee EU:ssa yli 28 miljoonaa henkilöä. Näistä 5,5 miljoonan ammattiasema on saatettu määrittää virheellisesti. Tamla ja Telk ovat antaneet ensimmäiset ratkaisunsa ruokalähetteihin sovellettavasta sosiaalivakuutuslaista. Molemmat lautakunnat katsoivat, että kyse oli työsopimussuhteessa tehdystä työstä ja alustayrityksen tuli vakuuttaa ruokalähetti työntekijänä työtapaturma- ja ammattitauti- sekä työeläkevakuutuksella. TEM ehdottaa muutoksia työsopimuslakiin. Euroopan unionin komissio ehdottaa direktiiviä parantamaan alustatyöntekijöiden työolosuhteita. Mikä nyt muuttuu vai muuttuuko mikään?

Kirsi Pohjolainen 6.9.2022. Kirjoituksessa on aiheena työtapaturmavakuutus, perustuslain vaatimukset ja konkreettisena käytännön esimerkkinä automaattisia päätöksiä koskeva valmisteilla oleva sääntely. Tarkoituksena on kyseenalaistaa sitä, sopivatko kaikki perustuslaista johdetut vaatimukset sellaisenaan myös niihin yksityisiin toimijoihin, jotka hoitavat julkista hallintotehtävää. TVK on antanut toukokuussa 2022 lausunnon lakimuutosehdotuksesta, joka liittyy automaattista päätöksentekoa koskevaan kokonaisuuteen. Kyse on muun muassa tiedonhallintalakiin kaavaillusta sääntelystä, jota esitetään tarvittavan automaattisia päätöksiä tekevistä tietojärjestelmistä ja niiden käyttöönotosta ja käyttämisestä. TVK vastustaa muiden vakuutusalan toimijoiden ohella tiedonhallintalakiin ehdotettua erittäin yksityiskohtaista sääntelyä. Sääntelyn ja sen yksityiskohtaisuuden tarpeeksi on esitetty perustuslain vaatimukset, mukaan lukien virkavastuun toteuttaminen. TVK:n uuden Työtapaturmatieto.fi palvelun ensimmäinen uusi Asiantuntija pohtii - kirjoitukseni pohtii sitä, miksi sinänsä niin hyvä ja tarpeellinen sääntely kuin perustuslaki kääntyy vakuutusalan juristin mielessä käytännössä helposti ikäväksi ja vaikeaksi asiaksi.