Försäkringshandbok 2023, 16.2.2023

TVK anvisningar 16.2.2023. Försäkringshandboken redogör för vad en arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring som föreskrivs i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar är: vem som är försäkringsskyldig, vilka som omfattas av försäkringen och det område inom vilket det arbete som ska utföras ska försäkras. I handboken beskrivs också försäkringens livscykel från ansökan till att försäkringen upphör. I handboken tas inte ställning till på vilket sätt försäkringspremierna fastställs. Det redogörs inte heller noggrant för skadefall eller de ersättningar som utbetalas på grund av skadefall. Försäkringshandboken strävar i första hand att redogöra för försäkringsförfarandet I början av handboken beskrivs huvuddragen i arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen. I slutet finns en förteckning över de viktigaste lagarna och deras förkortningar. Försäkringshandboken har utarbetats av TVK:s och försäkringsbolagens experter. (Vakuutuskäsikirja 2023)