Siirtomenettelyohjeet 2023, 22.2.2023

Siirtomenettelyohje antaa menettelytapaohjeita erilaisiin käytännön tilanteisiin jatkuvan pakollisen vakuutuksen siirtämisessä toiseen vakuutusyhtiöön. Siirtomenettelystä säädetään työtapaturma- ja ammattitautilain 162 §:ssä.

Siirtomenettelyohjeet ovat tulleet voimaan 1.1.2018.

Ohjetta on viimeksi päivitetty 22.2.2023, jolloin on lisätty tekstiä vapaaehtoisia vakuutuksia käsittelevään lukuun 5.3.

Ohjeen tarkoituksena on täydentää TyTAL:n ja STM:n asetuksen (1589/2015) säännöksiä siirtomenettelystä ja tilastohistoriasta. Jotta kokonaisuuden hahmottaminen olisi helpompaa, joissain yhteyksissä on kokonaan tai osittain kuvattu myös TyTAL:n tai asetuksen säännöstä. Ohjeen rinnalla on kuitenkin syytä aina ottaa huomioon sekä TyTAL:n että asetuksen säännökset ja niiden perustelut.

Ohjeessa siirtomenettelyllä tarkoitetaan jatkuvan pakollisen vakuutuksen siirtämistä toiseen yhtiöön. Siirtomenettelyn vaiheet on kuvattu luvussa 3. Tilastohistorialla tarkoitetaan sekä tarjousvaiheessa (TyTAL 167 § 1 mom.) että toiseen yhtiöön siirtymisen jälkeen (TyTAL 167 § 2 ja 3 mom.) annettavaa tietoa.

Sähköistä tiedonsiirtojärjestelmää koskevissa teknisissä kuvauksissa käytetään toistaiseksi aiemman lainsäädännön mukaisia nimityksiä: siirtoilmoitus on kuvauksissa siirtohakemus ja siirtoilmoitustietojen lähettäminen on irtisanominen. Tässä ohjeessa eri sanomia koskevien lukujen otsikoihin on lisätty skeemassa käytetyt nimet.