Anvisningar för överföringsförfarandet 2023, 22.2.2023

Anvisningar för överföringsförfarandet ger anvisningar om förfarandet för olika praktiska situationer vid överföring av den fortlöpande obligatoriska försäkringen till ett annat försäkringsbolag. Bestämmelser om överföringsförfarande finns i 162 § i lagen om olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar.' (Siirtomenettelyohjeet 2023)

Anvisningarna för överföringsförfarandet har trätt i kraft 1.1.2018.

Anvisningar har uppdaterads senast 22.2.2023, då texten om frivillig försäkring lades till i kapitel 5.3.

Syftet med anvisningen är att komplettera bestämmelserna i OlyL och SHM:s förordning (1589/2015) om överföringsförfarandet och statistiksammanställning. För att göra det lättare att se helheten har bestämmelsen i OlyL eller förordningen i vissa sammanhang också beskrivits helt eller delvis. Utöver anvisningen ska dock bestämmelserna i både OlyL och förordningen och motiveringarna till dem alltid beaktas.

Med överföringsförfarande avses i anvisningen överföring av den fortlöpande obligatoriska försäkringen till ett annat bolag. Överföringsförfarandets olika skeden beskrivs i kapitel 3. Med statistiksammanställning avses de uppgifter som lämnats både i anbudsskedet (TyTAL 167 § 1 mom.) och efter överlåtelsen till ett annat bolag (TyTAL 167 § 2 och 3 mom.).

I de tekniska beskrivningarna av det elektroniska dataöverföringssystemet används tills vidare de termer som använts i enlighet med tidigare lagstiftning: överföringsanmälan är en överföringsansökan i beskrivningarna och översändandet av överföringsanmälningsuppgifterna är en uppsägning. I den här anvisningen har namnen som används i schemat lagts till i rubrikerna i kapitlen för olika meddelanden.