Uutta korvaamisen ja toimeenpanojärjestelmän teemoista

Tutustu ajankohtaisiin korvaamisen ja toimeenpanojärjestelmän julkaisuihin. Sivun sisältöä on päivitetty 5.2.2024.

Viimeisimmät päivitykset sivulla

VakO 15.11.2023/21262:2021(L) Työtapaturma - Työmatka - Vähäinen poikkeaminen matkareitiltä - Korvaussuojan piiri (Avaa uuden ikkunan)

Tässä koontijulkaisussa tiedot on ryhmitelty seuraavien otsikoiden alle
Korvaaminen -aihepiirissä uuttaUutta lainsäädäntöä
Ohjeet
Korvauskäsittelyn käytännesäännöt
Laissa mainitut euromäärätTyTAL euromäärätTapVakL euromäärätUrhL euromäärät
Haittarahan kertakorvaus
Etuuksien toimeenpanoon liittyvääViivästyskorotPäivärahasta tehtävä vähennys
OikeuskäytäntöOikeustapauskommentaarit
Korvauskäytäntö
Korona korvattavana ammattitautina
Toimeenpanojärjestelmä -aihepiirissä uutta Asiantuntija pohtiiOhjeetTVK:n lausunnot
Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen verkkokurssi

Korvaaminen - aihepiirissä uutta

Oikopolkuja aihepiirin uusimpiin julkaisuihin:

Uutta lainsäädäntöä

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023)(Avaa uuden ikkunan)

  • Tämän lain voimaan tulon yhteydessä on muutettu myös TyTAL 41 § (717/2023)

Laki työvoimapalveluiden järjestämisestä (380/2023)(Avaa uuden ikkunan)

Vammaispalvelulaki (675/2023)(Avaa uuden ikkunan)

Ohjeet

Työtapaturmatiedossa julkaistuja uusimpia ohjeita:

Päätösten antaminen ja perusteleminen työtapaturma- ja ammattitautiasioissa 25.9.2023(Avaa uuden ikkunan)

Korvauskäsittelyn käytännesäännöt

TVK:n hallitus on hyväksynyt korvauskäsittelyn käytännesäännöt 20.10.2022.

Käytännesäännöt(Avaa uuden ikkunan)

Laissa mainitut euromäärät

TyTAL:n euromäärät

Työtapaturma- ja ammattitautilaissa (TyTAL) mainitut rahamäärät ovat vuoden 2014 indeksitasossa. Rahamäärät tarkistetaan vuosittain joko työntekijän eläkelain 96 §:n mukaisella palkkakertoimella tai työntekijän eläkelain 98 §:n mukaisella työeläkeindeksillä.

Sosiaali- ja terveysministeriö on 27.10.2023 vahvistanut vuoden 2024 palkkakertoimeksi 1,637 ja työeläkeindeksiksi 3037.

Katso tarkemmin korvaamiseen liittyvät Työtapaturma- ja ammattitautilain mukaiset euromäärät vuosina 2024-2016. (Avaa uuden ikkunan)

TapVakL:n euromäärät

Tapaturmavakuutuslaissa (TapVakL) (608/1948) mainitut rahamäärät tarkistetaan vuosittain tapaturmavakuutuslain 60 §:n mukaisesti joko työntekijän eläkelain 96 §:ssä tarkoitetulla palkkakertoimella tai työntekijän eläkelain 98 §:ssä tarkoitetulla työeläkeindeksillä.

Katso tarkemmin korvaamiseen liittyvät Tapaturmavakuutuslain mukaiset euromäärät 2024-2016.(Avaa uuden ikkunan)

Urheilijan tapaturma- ja eläketurvalain mukaiset euromäärät

Urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain (276/2009) mukaan siinä säädetyt rahamäärät tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijän eläkelain (395/2006) 96 §:ssä tarkoitetulla palkkakertoimella.

Katso tarkemmin Urheilijan tapaturma- ja eläketurvalain mukaiset euromäärät 2024 - 2019(Avaa uuden ikkunan)

Haittarahan kertakorvaus

Haittarahan kertakorvaus 2023(Avaa uuden ikkunan)

Etuuksien toimeenpanoon liittyvää

Viivästyskorot

Korvausten viivästyskorko ajalle 1.7.-31.12.2023(Avaa uuden ikkunan)

Korvausten viivästyskorko ajalle 1.1.-30.6.2024(Avaa uuden ikkunan)

Päivärahasta tehtävä vähennys

Päivärahasta tehtävä vähennys on 4,40 % vuonna 2023(Avaa uuden ikkunan)

Oikeuskäytäntö

TVK kerää jäsenvakuutuslaitoksilta vuosittain lukumäärätiedot valituksista ja itseoikaisupäätöksistä. Vuoden 2022 tiedot löytyvät julkaisusta Valitukset ja itseoikaisupäätökset vuonna 2022(Avaa uuden ikkunan)

Korkeimman oikeuden (KKO) ennakkopäätöksistä tapaturmavakuutusasioissa vuosina 1998-2022 on tehty koonti, jossa ratkaisut on ryhmitelty aiheen mukaan: KKO:n ennakkopäätökset tapaturmavakuutusasioissa vuosina 1998–2022(Avaa uuden ikkunan)

Uusinta oikeuskäytäntöä:

Korkein oikeus on julkaissut marraskuussa 2023 TyTAL:n soveltamista sivuavan ratkaisun. Ratkaisu on linkitetty Työtapaturmatietoon.

Vakuutusoikeus (VakO) on julkaisut TyTA-vakuutusta koskevia ratkaisuja, jotka on linkitetty myös Työtapaturmatietoon.

Vuoden 2023 uusimmat ratkaisut ovat:

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta on julkaissut ratkaisuja, jotka on linkitetty myös Työtapaturmatietoon.

Vuoden 2023 uusimmat ratkaisut ovat:

Tamla 27.6.2023 Kysymys on siitä, onko jäykkäkouristusrokotus tapaturman vuoksi tarpeellista sairaanhoitoa(Avaa uuden ikkunan)

Oikeustapauskommentaarit

Tapaturmavakuutuskeskuksen lakiyksikön asiantuntijat laativat osasta julkaistuista muutoksenhakuasteiden ratkaisuista oikeustapauskommentaareja, jotka julkaistaan Työtapaturma-tiedossa.

Uusimmat oikeustapauskommentaarit ovat:

Korvauskäytäntö

Tapaturma-asiain korvauslautakunnan (Takon) lausuntokäytäntöön perustuvia havaintoja korvauskäytännöstä on julkaistu seuraavista aiheista:

Korona korvattavana ammattitautina

Työssä saatu koronatartunta voi olla työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta korvattava ammattitauti. Korona korvattavana ammattitautina(Avaa uuden ikkunan) julkaisulle on koottu ajankohtaiset asiat koronan korvaamisesta.

Koonjulkaisussa on mainittu mm. Elina Isakssonin 23.6.2022 julkaistu Asiantuntija pohtii -kirjoitus Ammattitautina koronaviruksen aiheuttama tauti – ajatuksia jo koetusta ja tulevaisuudesta korvauskäsittelyn näkökulmasta.(Avaa uuden ikkunan)

Ranskan Eurogip on koonnut vertailun(Avaa uuden ikkunan) koronan (Covid-19) korvaamisesta ammattitautina ja/tai työtapaturmana. Vertailussa on mukana 9 EU-maata (Saksa, Belgia, Tanska, Espanja, Suomi, Ranska, Italia, Luxemburg ja Ruotsi).

Toimeenpanojärjestelmä -aihepiirissä uutta

Oikopolkuja aihepiirin uusimpiin julkaisuihin:

Asiantuntija pohtii

TVK:n asiantuntijat käsittelevät vapaamuotoisemmin mielenkiintoisia työtapaturma- ja ammattitautiasioihin liittyviä aiheita Asiantuntija pohtii -kirjoituksissa.

Toimeenpanojärjestelmän aihepiirissä on julkaistu Asiantuntija pohtii -kirjoituksia, joista uusimmat ovat:

Ohjeet

Päätösten antaminen ja perusteleminen työtapaturma- ja ammattitautiasioissa 25.9.2023(Avaa uuden ikkunan)

TVK:n lausunnot

TVK:n lausunto Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle, Hallituksen esitys eduskunnalle työeläkelakien ja maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain muuttamista koskevaksi lainsäädännöksi (HE 27/2023 vp),(Avaa uuden ikkunan) TVKL-2023-07, 9.10.2023

TVK:n lausunto Tiedonhallintalautakunnalle automaattista ratkaisumenettelyä koskevasta suositusluonnoksesta (VN/1743/2020)(Avaa uuden ikkunan), TVKL-2023-06, 5.10.2023

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen verkkokurssi

Tutustu myös Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen verkkokurssiin, joka on tehty vakuutuslaitosten korvaus- ja vakuutuskäsittelijöille sekä muille työtapaturmista ja ammattitaudeista tietoa tarvitseville. Koulutus koostuu kuudesta erillisestä verkkokurssista.

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen verkkokurssi(Avaa uuden ikkunan)

6. kurssi käsittelee vakuutuksen ottamista ja vakuutusmaksua. Tämä kurssi on myös ruotsinkielisenä:

Onlineutbildning - Tecknande av försäkring och försäkringspremie(Avaa uuden ikkunan)