Uutta korvaamisen ja toimeenpanojärjestelmän teemoista

Tutustu ajankohtaisiin korvaamisen ja toimeenpanojärjestelmän julkaisuihin. Sivun sisältöä on päivitetty 24.11.2023.

Viimeisimmät päivitykset sivulla

KKO 2023:91 Vahingonkorvaus - Korvattava vahinko - Pysyvä haitta - Eduntasoitus - Haittaraha

TVK:n lausunto Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle, Hallituksen esitys eduskunnalle työeläkelakien ja maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain muuttamista koskevaksi lainsäädännöksi (HE 27/2023 vp)

TVK:n lausunto Tiedonhallintalautakunnalle automaattista ratkaisumenettelyä koskevasta suositusluonnoksesta (VN/1743/2020)

Päätösten antaminen ja perusteleminen työtapaturma- ja ammattitautiasioissa 25.9.2023

Tässä koontijulkaisussa tiedot on ryhmitelty seuraavien otsikoiden alle
Korvaaminen -aihepiirissä uuttaUutta lainsäädäntöä
Ohjeet
Korvauskäsittelyn käytännesäännöt
Laissa mainitut euromäärätTyTAL euromäärätTapVakL euromäärätUrhL euromäärät
Haittarahan kertakorvaus
Etuuksien toimeenpanoon liittyvääViivästyskorotPäivärahasta tehtävä vähennys
OikeuskäytäntöOikeustapauskommentaarit
Korvauskäytäntö
Korona korvattavana ammattitautina
Toimeenpanojärjestelmä -aihepiirissä uutta Asiantuntija pohtiiOhjeetTVK:n lausunnot
Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen verkkokurssi

Korvaaminen - aihepiirissä uutta

Oikopolkuja aihepiirin uusimpiin julkaisuihin:

Uutta lainsäädäntöä

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023)

  • Tämän lain voimaan tulon yhteydessä on muutettu myös TyTAL 41 § (717/2023)

Laki työvoimapalveluiden järjestämisestä (380/2023)

Vammaispalvelulaki (675/2023)

Ohjeet

Työtapaturmatiedossa on julkaistu uusia ohjeita:

Päätösten antaminen ja perusteleminen työtapaturma- ja ammattitautiasioissa 25.9.2023

Korvauskäsittelyn käytännesäännöt

TVK:n hallitus on hyväksynyt korvauskäsittelyn käytännesäännöt 20.10.2022.

Käytännesäännöt

Laissa mainitut euromäärät

TyTAL:n euromäärät

Työtapaturma- ja ammattitautilaissa (TyTAL) mainitut rahamäärät ovat vuoden 2014 indeksitasossa. Rahamäärät tarkistetaan vuosittain joko työntekijän eläkelain 96 §:n mukaisella palkkakertoimella tai työntekijän eläkelain 98 §:n mukaisella työeläkeindeksillä. Sosiaali- ja terveysministeriö on 20.10.2022 vahvistanut vuoden 2023 palkkakertoimeksi 1,558 ja työeläkeindeksiksi 2874.

Katso tarkemmin korvaamiseen liittyvät Työtapaturma- ja ammattitautilain mukaiset euromäärät vuosina 2024-2016.

TapVakL:n euromäärät

Tapaturmavakuutuslaissa (TapVakL) (608/1948) mainitut rahamäärät tarkistetaan vuosittain tapaturmavakuutuslain 60 §:n mukaisesti joko työntekijän eläkelain 96 §:ssä tarkoitetulla palkkakertoimella tai työntekijän eläkelain 98 §:ssä tarkoitetulla työeläkeindeksillä.

Katso tarkemmin korvaamiseen liittyvät Tapaturmavakuutuslain mukaiset euromäärät 2024-2016.

Urheilijan tapaturma- ja eläketurvalain mukaiset euromäärät

Urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain (276/2009) mukaan siinä säädetyt rahamäärät tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijän eläkelain (395/2006) 96 §:ssä tarkoitetulla palkkakertoimella.

Katso tarkemmin Urheilijan tapaturma- ja eläketurvalain mukaiset euromäärät 2024 - 2019

Haittarahan kertakorvaus

Haittarahan kertakorvaus 2023

Etuuksien toimeenpanoon liittyvää

Viivästyskorot

Korvausten viivästyskorko ajalle 1.7.-31.12.2023

Päivärahasta tehtävä vähennys

Päivärahasta tehtävä vähennys on 4,40 % vuonna 2023

Oikeuskäytäntö

TVK kerää jäsenvakuutuslaitoksilta vuosittain lukumäärätiedot valituksista ja itseoikaisupäätöksistä. Vuoden 2022 tiedot löytyvät julkaisusta Valitukset ja itseoikaisupäätökset vuonna 2022

Korkeimman oikeuden (KKO) ennakkopäätöksistä tapaturmavakuutusasioissa vuosina 1998-2022 on tehty koonti, jossa ratkaisut on ryhmitelty aiheen mukaan: KKO:n ennakkopäätökset tapaturmavakuutusasioissa vuosina 1998–2022

Uusinta oikeuskäytäntöä:

Korkein oikeus on julkaissut marraskuussa 2023 TyTAL:n soveltamista sivuavan ratkaisun. Ratkaisu on linkitetty Työtapaturmatietoon.

Vakuutusoikeus (VakO) on julkaisut TyTA-vakuutusta koskevia ratkaisuja, jotka on linkitetty myös Työtapaturmatietoon.

Vuoden 2023 uusimmat ratkaisut ovat:

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta on julkaissut ratkaisuja, jotka on linkitetty myös Työtapaturmatietoon.

Vuoden 2023 uusimmat ratkaisut ovat:

Tamla 27.6.2023 Kysymys on siitä, onko jäykkäkouristusrokotus tapaturman vuoksi tarpeellista sairaanhoitoa

Oikeustapauskommentaarit

Tapaturmavakuutuskeskuksen lakiyksikön asiantuntijat laativat osasta julkaistuista muutoksenhakuasteiden ratkaisuista oikeustapauskommentaareja, jotka julkaistaan Työtapaturma-tiedossa.

Uusimmat oikeustapauskommentaarit ovat:

Korvauskäytäntö

Tapaturma-asiain korvauslautakunnan (Takon) lausuntokäytäntöön perustuvia havaintoja korvauskäytännöstä on julkaistu seuraavista aiheista:

Korona korvattavana ammattitautina

Työssä saatu koronatartunta voi olla työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta korvattava ammattitauti. Korona korvattavana ammattitautina julkaisulle on koottu ajankohtaiset asiat koronan korvaamisesta.

Koonjulkaisussa on mainittu mm. Elina Isakssonin 23.6.2022 julkaistu Asiantuntija pohtii -kirjoitus Ammattitautina koronaviruksen aiheuttama tauti – ajatuksia jo koetusta ja tulevaisuudesta korvauskäsittelyn näkökulmasta.

Ranskan Eurogip on koonnut vertailun koronan (Covid-19) korvaamisesta ammattitautina ja/tai työtapaturmana. Vertailussa on mukana 9 EU-maata (Saksa, Belgia, Tanska, Espanja, Suomi, Ranska, Italia, Luxemburg ja Ruotsi).

Toimeenpanojärjestelmä -aihepiirissä uutta

Oikopolkuja aihepiirin uusimpiin julkaisuihin:

Asiantuntija pohtii

TVK:n asiantuntijat käsittelevät vapaamuotoisemmin mielenkiintoisia työtapaturma- ja ammattitautiasioihin liittyviä aiheita Asiantuntija pohtii -kirjoituksissa.

Toimeenpanojärjestelmän aihepiirissä on julkaistu Asiantuntija pohtii -kirjoituksia, joista uusimmat ovat:

Ohjeet

Päätösten antaminen ja perusteleminen työtapaturma- ja ammattitautiasioissa 25.9.2023

TVK:n lausunnot

TVK:n lausunto Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle, Hallituksen esitys eduskunnalle työeläkelakien ja maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain muuttamista koskevaksi lainsäädännöksi (HE 27/2023 vp), TVKL-2023-07, 9.10.2023

TVK:n lausunto Tiedonhallintalautakunnalle automaattista ratkaisumenettelyä koskevasta suositusluonnoksesta (VN/1743/2020), TVKL-2023-06, 5.10.2023

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen verkkokurssi

Tutustu myös Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen verkkokurssiin, joka on tehty vakuutuslaitosten korvaus- ja vakuutuskäsittelijöille sekä muille työtapaturmista ja ammattitaudeista tietoa tarvitseville. Koulutus koostuu kuudesta erillisestä verkkokurssista.

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen verkkokurssi

6. kurssi käsittelee vakuutuksen ottamista ja vakuutusmaksua. Tämä kurssi on myös ruotsinkielisenä:

Onlineutbildning - Tecknande av försäkring och försäkringspremie

Julkaistu
Kieli

Suomi

Aineiston luokittelutiedot
  • Korvaaminen
  • Etuuksien toimeenpano ja muutoksenhaku
Jaa linkki