Valitukset ja itseoikaisupäätökset vuonna 2022

TVK kerää jäsenvakuutuslaitoksilta vuosittain lukumäärätiedot valituksista ja itseoikaisupäätöksistä. Vakuutuslaitokset ilmoittavat erikseen tiedot työtapaturma- ja ammattitautilain ja tapaturmavakuutuslain mukaisista valitusasioista ja tehdyistä itseoikaisuista.

Valitukset ja itseoikaisupäätökset vuonna 2022

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnalle osoitettuja valituksia saapui vakuutuslaitoksille työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisista asioista yhteensä 2 905 kpl, joista itseoikaisupäätös tehtiin 153 kpl (5,27 %).

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnalle osoitettuja valituksia saapui vakuutuslaitoksille tapaturmavakuutuslain mukaisista asioista yhteensä 483 kpl, joista itseoikaisupäätöksiä tehtiin 26 kpl (5,38 %).

Vakuutusoikeudelle osoitettuja valituksia vakuutuslaitoksille saapui yhteensä 449 kpl, joista työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisia asioita oli 283 kpl ja tapaturmavakuutuslain mukaisia asioita 166 kpl. Näiden johdosta ei annettu itseoikaisupäätöksiä.

Mikä on itseoikaisupäätös?

Asianosainen, joka ei tyydy vakuutuslaitoksen päätökseen, saa hakea siihen muutosta tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnalta kirjallisella valituksella. Asianosainen, joka ei tyydy tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätökseen, saa hakea siihen muutosta vakuutusoikeudelta kirjallisella valituksella. (TyTAL 238 §)

Valituskirjelmä osoitetaan muutoksenhakuasteelle, vaikka se toimitetaan päätöksen antaneelle vakuutuslaitokselle.

Jos vakuutuslaitos hyväksyy kaikilta osin sille toimitetussa valituksessa esitetyt vaatimukset, sen on annettava asiasta uusi päätös (itseoikaisupäätös). Asian käsittely ei tällöin siirry muutoksenhakuasteelle.

Jos vakuutuslaitos katsoo, ettei aihetta päätöksen muuttamiseen ole, sen on 30 päivän kuluessa valitusajan päättymisestä toimitettava valituskirjelmä, valitusasiaa koskevat asiakirjat ja lausuntonsa tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnalle tai, jos valitus koskee tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätöstä, vakuutusoikeudelle. (TyTAL 242 §)