Analyysit ja tutkimukset

Tapaturmavakuutuskeskuksen analyyseja ja julkaisuja -sarjoissa käsitellään työtapaturma- ja ammattitautivakuuttamisen ajankohtaisia aihepiirejä. Pääosin teemat liittyvät työturvallisuuden ajankohtaisiin aihepiireihin.

Analyyseissä käsitellään tarkasti rajattuja aiheita, kuten toimialakohtaisia tilastoja ja ajankohtaisia työturvallisuuteen liittyviä ilmiötä. Julkaisuja -sarjassa käsitellään laajemmin ajankohtaisia aihepiirejä ja ne on toteutettu projektiluonteisesti hyviä tutkimuskäytännön periaatteita noudattaen.

   Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin työperäisen maahanmuuton ja vihreään siirtymään liittyvien teknologioiden työelämä- ja työturvallisuusvaikutuksia. Asiasanat: työperäinen maahanmuutto, vihreä siirtymä, toimintaympäristön muutosvoimat

   Mieti ensin, miksi lasket tapaturmataajuuden? Kokoa sitten ne tiedot, jotka saat helposti. Jos tapaturmia on vain yksittäisiä, ei taajuustasokaan ole kovin vakaa. Taajuus on melko isojen kokonaisuuksien mittari. Tapaturmien ennaltaehkäisy ja toistumisen estäminen on aina ensisijaista taajuustason laskentaan nähden. Tee laskenta mahdollisimman laajana.

   Tässä analyysissä tarkastellaan vuosien 2016-2023 työtapaturmatilannetta. Työtapaturmien kokonaismäärien ja työpaikkatapaturmien tapaturmataajuuksien lisäksi tarkastellaan vahinkojen toimiala-, ammattiluokka-, työympäristömuuttujien mukaisia jakaumia sekä työpaikkatapaturmien taajuuksia maakunnittain. Lopuksi tarkastellaan myös vapaaehtoisesti itsensä vakuuttaneiden yrittäjien työtapaturmia.

   Työmatkatapaturmien lukumäärät ovat vaihdelleet suuresti viime vuosina. Vuonna 2022 työmatkatapaturmia sattui suunnilleen saman verran kuin koronaa edeltävänä vuonna 2019. Etä- ja hybridityön osuus on kuitenkin samaan aikaan kasvanut. Tässä kirjoituksessa pohdimme, näkyykö kotoa ainakin osin tehtävän työn yleistyminen työmatkatapaturmakehityksessä. Tarkastelemme myös sitä, miten paljon sähköpotkulautoihin liittyviä onnettomuuksia sattuu työmatkoilla ja millaisia nämä tapaturmat tyypillisesti ovat.

   Tutkimuksessa käsitellään mm. laitteiden turvallisuutta ja käyttöohjeistusta, koulutusta ja perehdytystä, riskien hallintaa, suojavarusteita, sekä työn suunnittelua ja työkohteiden turvallisuutta

   Usein saamme kysymyksiä siitä, mikä on työtapaturmien kannalta vaarallisin ammatti tai TOP 10 vaarallisimmat ammatit. Tällä kertaa lähdemme tarkastelemaan asiaa hieman toisesta suunnasta, alhaisen tapaturmasuhteen ammattiryhmistä, unohtamatta niitä vaarallisempiakaan.

   Työtapaturmien vakavuuskehitys on ollut hyvä viimeisten vuosikymmenten aikana: työkyvyttömyydet näyttävät lyhentyneen ja yli 30 päivän työkyvyttömyyteen johtaneita työtapaturmia sattuu aiempaa vähemmän. Havainto koskee sekä työpaikka- että työmatkatapaturmia. Nykyisin työtapaturmat sattuvat vanhemmille työntekijöille kuin 20 vuotta sitten, jakaumat muuttuvat vaikka työtapaturmien kokonaismäärän vuosittaiset vaihtelut ovat yleensä pieniä.

   TVK:n ennusteen mukaan vuonna 2023 palkansaajille sattuu yhteensä 111 000 työtapaturmaa, joista 90 000 on työpaikkatapaturmia ja 21 000 työmatkatapaturmia. Palkansaajien työpaikkatapaturmien taajuus on 25,5 työpaikkatapaturmaa miljoonaa tehtyä työtuntia kohti. Työpaikkatapaturmien määrä pysyy melkein vuoden 2022 tasolla ja työmatkatapaturmia sattuu vähemmän kuin vuonna 2022.

   Työtapaturmatilastoja käsittelevissä analyysijulkaisuissa usein, ihan aiheesta, nousee esiin Hallinto- ja tukipalvelutoiminnan päätoimiala. Luokituksessa käytetty nimi on mielestäni tosi huono kuvaamaan sen tarkempaa sisältöä nimenomaan työtapaturmien määrän ja taajuuksien tarkastelussa. Tässä kirjoituksessa pureudutaan siihen siksi astetta syvemmälle! Mitä kaikkea se päätoimiala sisältääkään.