Tapaturmavakuutuskeskus

Analyysit ja tutkimukset

Työturvallisuuden ajankohtaisia teemoja käsitellään Tapaturmavakuutuskeskuksen julkaisuja ja analyysi -sarjoissa, joita on julkaistu vuodesta 2016 alkaen. Analyysisarjan julkaisut ovat tiiviitä, n. 10 sivuisia Tapaturmavakuutuskeskuksen asiantuntijoiden tuottamia ei-akateemisia pohdintoja tällaisista aihepiireistä. Raporteissa käsitellään tarkasti rajattuja aihepiirejä kuten toimialakohtaisia tilastoja ja julkaisuhetkellä erityisen ajankohtaisia työturvallisuuteen liittyviä ilmiöitä.

TVK:n julkaisuja -sarjassa käsitellään analyysisarjaa laajemmin ajankohtaisia aihepiirejä ja ne on toteutettu projektiluonteisesti hyviä tutkimuskäytännön periaatteita noudattaen. Useimmiten projektien vastuututkijat ovat tehneet aiheista samalla akateemisen opinnäytetyönsä. Kukin julkaisusarjan julkaisu on myös identifioitu ISBN -tunnuksilla.

Työssä analysoitiin kuusi vakavaan työtapaturmaan johtanutta onnettomuutta. Pääasiallisina lähteinä olivat elementtitöissä käytetyt lait ja asetukset, siihen liittyvä kirjallisuus, sekä viranomaisten, että Tapaturmavakuutuskeskuksen tutkinnat. Analysoinnin tuloksena esitetään tapauksia eri tavoin kuvaavia jakaumia, joissa tiivistetään onnettomuuksiin johtaneet syytekijät.

Tapaturmavakuutuskeskus julkaisee tietoa kuolemaan johtaneista työpaikkatapaturmista. Tietoja julkaistaan lähinnä TOT-raportteina ja erillisinä analyyseina. TVK pitää myös ajantasaista ”listaa” tietoon tulleista kuolemaan johtaneista työpaikkatapaturmista.

Tutkimuksessa selvitettiin, mitkä ovat tällä hetkellä tapaturmavakuuttajien kannalta vakavimmat kemialliset tai biologiset ammattitautialtisteet, onko niiden ilmenemisessä ollut ammattitautien ennaltaehkäisyn kannalta kiinnostavia tekijöitä ja ovatko ne eri altisteita yhdistäviä tekijöitä, joiden avulla Tapaturmavakuutuskeskus ja muut toimijat voisivat tunnistaa vakavia altisteita ajoissa ennen ammattitautiaaltojen syntyä.