Ohjeita laadukkaaseen korvauskäsittelyyn

Päätösten perusteleminen ja korvaustoiminnan hyvät käytännöt

Korvausasian käsittelyn joutuisuus, asianmukainen selvittäminen sekä perustellun ja ymmärrettävän päätöksen antaminen ovat tärkeitä kaikissa vakuutuslajeissa. Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen toimeenpanossa on kyse lailla yksityisten vakuutuslaitosten tehtäväksi annetun julkisen hallintotehtävän hoitamisesta, mikä tuo vahinkoasian käsittelyyn ja päätöksen antamiseen oman lisänsä. Asian käsittelyssä on noudatettava paitsi työtapaturma- ja ammattitautilakia myös mm. hallintolakia ja hyvän hallinnon periaatteita. Nämä seikat ovat tärkeitä vakuutetun oikeusturvan kannalta, ja asian huolellinen ja viivytyksetön käsittely on myös vakuutuslaitoksen etu.

Tapaturmavakuutuskeskus (TVK) haluaa osaltaan edistää laadukasta ja sääntelyn vaatimukset täyttävää korvauskäsittelyä ja tukea jäsenlaitoksiaan tässä tehtävässä. TVK onkin 20.10.2022 julkaissut hallituksensa hyväksymät korvauskäsittelyn käytännesäännöt. Käytännesäännöt ovat TVK:n suositus siitä, mitä hyvä korvauskäsittely työtapaturma- ja ammattitautiasioissa on. Ne sisältävät muun muassa tulkintoja ja suosituksia korvausasian käsittelyssä noudatettavista aikamääreistä. Voit tutustua käytännesääntöihin täällä:

Korvauskäsittelyn käytännesäännöt (Avaa uuden ikkunan)

Laadukkaaseen korvaustoimintaan liittyy myös TVK:ssa toimivan Tapaturma-asiain korvauslautakunnan (Tako) 25.9.2023 antama ohje Päätösten antaminen ja perusteleminen työtapaturma- ja ammattitautiasioissa. Ohjeessa käsitellään muun muassa päätöksen antamisen perusperiaatteita ja lähtökohtia sekä päätösten sisältövaatimuksia. Erilaisissa korvaustilanteissa annettavia päätöksiä käydään läpi myös esimerkkien kautta. Tähän Takon ohjeeseen pääset tutustumaan täällä:

Päätösten antaminen ja perusteleminen työtapaturma- ja ammattitautiasioissa(Avaa uuden ikkunan)