Etuuksien toimeenpano ja muutoksenhaku

Etuuksien toimeenpanoon liittyvät säännöt korvausasian vireilletulosta, menettelyt korvausasioiden käsittelystä, korvausten maksamisesta sekä EU-koordinaatioasetukset ja niistä tulevat menettelyt.

TyTAL:n mukaisiin päätöksiin voidaan hakea muutosta, päätöksiä voidaan oikaista ja poistaa.

Etuuksien toimeenpanoon liittyviä TyTAL:n menettelysäännöksiä sovelletaan myös ennen 1.1.2016 sattuneisiin työtapaturmiin ja ilmenneisiin ammattitauteihin. Muutoin ennen 1.1.2016 sattuneiden vahinkojen korvaamiseen liittyvät tiedot löydät kohdasta Korvaaminen > Tapaturmavakuutuslain asiat.

Valitse näytettävät julkaisut alla olevien aihepiirien mukaan.

Elina Holmas 22.8.2023. Ajoittain uutisissa kerrotaan tapauksista, joissa henkilö ei pääse tapaturmavammansa edellyttämään sairaanhoitoon tai kuntoutukseen, koska vakuutusyhtiön päätös estää tämän. Tällainen tilanne oli eräällä henkilöllä, joka oli joutunut työajalla autokolariin, mutta ei päässyt aloittamaan vammansa vuoksi tarvitsemaansa kuntoutusta vakuutusyhtiöiden kielteisten korvauspäätösten takia. Vakuutusyhtiö x oli maksanut henkilölle korvausta työtapaturman johdosta työtapaturma- ja ammattitautilain perusteella ja vakuutusyhtiö y liikennevahingon johdosta liikennevakuutuslain perusteella. Sairaalajakson jälkeen henkilö oli joutunut odottamaan kuntoutukseen pääsyä. Kuntoutusta ei voitu aloittaa, koska tarvittiin vakuutusyhtiön päätös. Miksi näin?

Suomen Pankin ilmoittama korkolain 4 §:n 1 momentin mukainen viivästyskorko ajalle 1.7.–31.12.2023 on 11 % vuodessa. Sitä käytetään työtapaturma- ja ammattitautilain 152 §:ssä tarkoitettuna viivästyskorotuksena ja tapaturmavakuutuslain 60 a §:ssä tarkoitettuna korvauksen korotuksena. Jos vakuutuslaitos on laiminlyönyt päätöksen antamisen viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluessa siitä, kun se on saanut asian ratkaisemiseksi riittävät selvitykset (127 §) tai korvauksen maksamisen viivytyksettä (135 §), vakuutuslaitoksen on maksettava korvaus viivästysajalta korotettuna. Viivästyskorotus on korkolain (633/1982) 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukainen.

Työtapaturma- ja ammattitautilaissa (TyTAL) mainitut rahamäärät ovat vuoden 2014 indeksitasossa. Rahamäärät tarkistetaan vuosittain joko työntekijän eläkelain 96 §:n mukaisella palkkakertoimella tai työntekijän eläkelain 98 §:n mukaisella työeläkeindeksillä. Sosiaali- ja terveysministeriö on 20.10.2022 vahvistanut vuoden 2023 palkkakertoimeksi 1,558 ja työeläkeindeksiksi 2874.

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen käytännesäännöt ovat TVK:n suositus siitä, mitä on hyvä työtapaturman ja ammattitaudin korvauskäsittely. Käytännesäännöt sisältävät myös tulkintoja ja suosituksia siitä, mitä tarkoittavat esimerkiksi työtapaturma- ja ammattitautilaissa mainitut aikamääreet, esimerkiksi mitä tarkoittaa joutuisa korvausasian selvittäminen.

Kirsi Pohjolainen 6.9.2022. Kirjoituksessa on aiheena työtapaturmavakuutus, perustuslain vaatimukset ja konkreettisena käytännön esimerkkinä automaattisia päätöksiä koskeva valmisteilla oleva sääntely. Tarkoituksena on kyseenalaistaa sitä, sopivatko kaikki perustuslaista johdetut vaatimukset sellaisenaan myös niihin yksityisiin toimijoihin, jotka hoitavat julkista hallintotehtävää. TVK on antanut toukokuussa 2022 lausunnon lakimuutosehdotuksesta, joka liittyy automaattista päätöksentekoa koskevaan kokonaisuuteen. Kyse on muun muassa tiedonhallintalakiin kaavaillusta sääntelystä, jota esitetään tarvittavan automaattisia päätöksiä tekevistä tietojärjestelmistä ja niiden käyttöönotosta ja käyttämisestä. TVK vastustaa muiden vakuutusalan toimijoiden ohella tiedonhallintalakiin ehdotettua erittäin yksityiskohtaista sääntelyä. Sääntelyn ja sen yksityiskohtaisuuden tarpeeksi on esitetty perustuslain vaatimukset, mukaan lukien virkavastuun toteuttaminen. TVK:n uuden Työtapaturmatieto.fi palvelun ensimmäinen uusi Asiantuntija pohtii - kirjoitukseni pohtii sitä, miksi sinänsä niin hyvä ja tarpeellinen sääntely kuin perustuslaki kääntyy vakuutusalan juristin mielessä käytännössä helposti ikäväksi ja vaikeaksi asiaksi.

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen (TyTA-vakuutus) verkkokoulutus on tehty vakuutuslaitosten korvaus- ja vakuutuskäsittelijöille sekä muille työtapaturmista ja ammattitaudeista tietoa tarvitseville. Koulutus koostuu kuudesta erillisestä verkkokurssista.

Missoc (Mutual Information System on Social Protection) on EU-maiden yhteinen sosiaaliturvan tietojärjestelmä. Se sisältää vertailukelpoisia ajantasaisia tietoja sosiaaliturvajärjestelmistä. Tietoa on englanniksi, ranskaksi ja saksaksi. Järjestelmästä löytyy kattavasti tietoa myös työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen toimeenpanosta ja etuuksista Euroopan eri maissa.