Tapaturmavakuutuskeskus

Vakuuttamisen valvonta

TVK valvoo, että työnantaja täyttää TyTAL:n mukaisen vakuuttamisvelvollisuutensa. Lisäksi valvontaa tekevät myös työsuojeluviranomaiset ja vakuutusyhtiöt. Tässä kokonaisuudessa kerrotaan lisäksi valvonnan tehtävistä ja vakuuttamisen laiminlyönnin seuraamuksista.

Analyysissä käydään läpi vuonna 2022 vakuuttamisvelvollisuutensa laiminlyöneitä työnantajia niiden oikeudellisen muodon, toimialan, vakiintuneisuuden sekä työnantajan kokoa mittaavien seikkojen osalta.

Työtapaturma- ja ammattitautilaissa (TyTAL) mainitut euromäärät ovat vuoden 2014 indeksitasossa. Ne tarkistetaan vuosittain joko työntekijän eläkelain 96 §:n mukaisella palkkakertoimella tai työntekijän eläkelain 98 §:n mukaisella työeläkeindeksillä. Sosiaali- ja terveysministeriö on 21.10.2021 vahvistanut vuoden 2022 palkkakertoimeksi 1,501 ja työeläkeindeksiksi 2691.

Tapaturmavakuutuskeskus valvoo, että työnantajat täyttävät vakuuttamisvelvollisuutensa. Vakuutusyhtiöt valvovat, että vakuutuksenottanut työnantaja täyttää velvollisuutensa. Jos vakuuttamisvelvollisuus on laiminlyöty, aiheutuu siitä erilaisia seuraamuksia työnantajalle kuten laiminlyöntimaksuvelvollisuus. Laiminlyönti voi tulla ilmi, jos työnteko jatkuu vakuutuksen päättymisen jälkeen tai työnteko alkaa ennen vakuutuksen voimassaoloa. Myös vakuutuksenottajan ja palkanmaksajan tunnukset voivat erota.

Vuonna 2021 Tapaturmavakuutuskeskuksen valvonnassa tutkittiin 4 627 työnantajaa, joista vakuuttamisvelvollisuutensa laiminlyöneitä löytyi 2 666. Vakuuttamisvelvollisuutensa laiminlyöneiden työnantajien kirjo oli hyvin laaja, mutta aiempien vuosien tuloksia vastaava. Työnantajat ovat hoitaneet työtapaturma- ja ammattitautivakuuttamisvelvollisuutensa lähtökohtaisesti hyvin Suomessa.

TVK ohje 20.1.2022. Vakuutuskäsikirja kertoo, mikä on työtapaturma- ja ammattitautilaissa säännelty työtapaturma- ja ammattitautivakuutus: kuka on vakuuttamisvelvollinen, ketkä kuuluvat vakuutukseen ja missä tehtävä työ on vakuutettava. Myös vakuutuksen elinkaari sen hakemisesta päättymiseen on kuvattu. Käsikirja ei ota kantaa siihen, miten vakuutusmaksut määräytyvät. Vahinkotapahtumista tai niiden johdosta maksettavista korvauksista ei myöskään kerrota tarkoin. Vakuutuskäsikirja pyrkii keskittymään nimensä mukaisesti vakuuttamiseen. Käsikirjan alussa on kuvaus työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen pääpiirteistä. Lopussa on luettelo keskeisimmistä laeista ja lyhenteistä. Vakuutuskäsikirjan ovat laatineet TVK:n ja vakuutusyhtiöiden asiantuntijat.

Vuonna 2020 Tapaturmavakuutuskeskuksen valvonnassa tutkittiin 11 330 työnantajaa, joista vakuuttamisvelvollisuutensa laiminlyöneitä löytyi 2 619. Vakuuttamisvelvollisuutensa laiminlyöneiden työnantajien kirjo oli hyvin laaja, mutta aiempien vuosien tuloksia vastaava.