Vakuuttamisen valvonta

TVK valvoo, että työnantaja täyttää TyTAL:n mukaisen vakuuttamisvelvollisuutensa. Lisäksi valvontaa tekevät myös työsuojeluviranomaiset ja vakuutusyhtiöt. Tässä kokonaisuudessa kerrotaan lisäksi valvonnan tehtävistä ja vakuuttamisen laiminlyönnin seuraamuksista.

   Työtapaturma- ja ammattitautivakuuttamisvelvollisuutensa laiminlyöneiden työnantajien toimialojen välinen jakauma sekä työnantajamuodot säilyivät vuonna 2023 edeltävien vuosien kaltaisena. Vakuuttamisvelvollisuutensa laiminlyöneet työnantajat näyttäytyvät valvonnassa pitkälle samankaltaisena kuin aikaisempinakin vuosina ja eroavuudet edellisiin vuosiin ovat hyvin hienoisia. Pitkään toimineiden yritysten laiminlyönnit edelleen yleisimpiä ja vakuutus jää puuttumaan useimmiten tietämättömyyttä kuin että kyse olisi tietoisesta harmaasta taloudesta.

   TVK anvisningar 8.2.2024. Försäkringshandboken beskrivs försäkringens livscykel från ansökan till att försäkringen upphör. Försäkringshandboken har utarbetats av TVK:s och försäkringsbolagens experter. (Vakuutuskäsikirja 2024)

   Vakuutusrekisteri

   Julkaistu

   Työtapaturma- ja ammattitautivakuuttamisen valvontaa, harmaan talouden torjuntaa ja korvausvastuullisen vakuutusyhtiön selvittämistä varten pidetään yllä vakuutusrekisteriä, jota käyttävät aktiivisesti useat eri tahot.

   Työtapaturma- ja ammattitautilaissa (TyTAL) mainitut rahamäärät ovat vuoden 2014 indeksitasossa. Rahamäärät tarkistetaan vuosittain joko työntekijän eläkelain 96 §:n mukaisella palkkakertoimella tai työntekijän eläkelain 98 §:n mukaisella työeläkeindeksillä. Sosiaali- ja terveysministeriö on 27.10.2023 vahvistanut vuoden 2024 palkkakertoimeksi 1,637 ja työeläkeindeksiksi 3037.

   Työnantaja voi ottaa vakuutuksen myös määräajaksi enintään vuoden kestävää työtä tai työkohdetta varten. Määräaikainen vakuutus päättyy ilman irtisanomista sovitun määräajan päätyttyä. Tapaturmavakuutuskeskuksen (TVK) valvonnassa on tunnistettu määräaikaisiin vakuutuksiin liittyviä haasteita.

   Tapaturmavakuutuskeskus (TVK) valvoo, että työnantajat täyttävät vakuuttamisvelvollisuutensa. Valvonta kohdistuu työnantajiin, joilta puuttuu vakuutus kokonaan eli vakuuttamisvelvollisuus on kokonaisuudessaan laiminlyöty. Tapaturmavakuutuskeskuksen pääasiallisin valvontamuoto on tulorekisteritietoihin perustuva jälkikäteinen massavalvonta. TVK:n valvonnalle on esitetty tiedusteluja siitä, minkälainen on tyypillinen työnantaja, joka laiminlyö vakuuttamisvelvollisuutensa.

   Analyysissä käydään läpi vuonna 2022 vakuuttamisvelvollisuutensa laiminlyöneitä työnantajia niiden oikeudellisen muodon, toimialan, vakiintuneisuuden sekä työnantajan kokoa mittaavien seikkojen osalta.

   TVK ohje 16.2.2023. Vakuutuskäsikirja kertoo, mikä on työtapaturma- ja ammattitautilaissa säännelty työtapaturma- ja ammattitautivakuutus: kuka on vakuuttamisvelvollinen, ketkä kuuluvat vakuutukseen ja missä tehtävä työ on vakuutettava. Myös vakuutuksen elinkaari sen hakemisesta päättymiseen on kuvattu. Käsikirja ei ota kantaa siihen, miten vakuutusmaksut määräytyvät. Vahinkotapahtumista tai niiden johdosta maksettavista korvauksista ei myöskään kerrota tarkoin. Vakuutuskäsikirja pyrkii keskittymään nimensä mukaisesti vakuuttamiseen. Käsikirjan alussa on kuvaus työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen pääpiirteistä. Lopussa on luettelo keskeisimmistä laeista ja lyhenteistä. Vakuutuskäsikirjan ovat laatineet TVK:n ja vakuutusyhtiöiden asiantuntijat.