Asiantuntija pohtii: Miten liikennevakuutuslain muutokset vaikuttavat korvauskäsittelyyn?

Mari Karttunen 21.5.2024 Kirjoituksessa käsitellään liikennevakuutuslain 1.6.2024 voimaan tulevien uudistusten vaikutusta työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisten vapaaehtoisten vakuutusten korvauskäsittelyyn.

Miksi liikennevakuutuslain uudistus vaikuttaa TyTAL:n mukaisiin vapaaehtoisiin vakuutuksiin?

Liikennevakuutuslain 1.6.2024 voimaan tulevat muutokset vaikuttavat siihen, millaiset tapahtumat katsotaan liikennevakuutuslain mukaisiksi liikennevahingoiksi. Työtapaturma- ja ammattitautilain (TyTAL) mukaisesta vapaaehtoisesta vapaa-ajan vakuutuksesta ei korvata liikennevakuutuslaissa tarkoitettua liikennevahinkoa (TyTAL 201.2 §:n kohta 4). Liikennevakuutuslain uudistukset muuttavat siis TyTAL:n mukaisista vapaaehtoisista vakuutuksista korvattavien vahinkotapahtumien piiriä.

Mikä liikennevakuutuslaissa muuttuu?

Lakiuudistuksen myötä ajoneuvon määritelmä laajenee. Keskeinen luku on 25: ajoneuvoksi katsotaan jatkossa moottoriajoneuvo, joka kulkee mekaanisella voimalla maata mutta ei raiteita pitkin, ja jonka suurin rakenteellinen nopeus on yli 25 kilometriä tunnissa tai suurin nettopaino yli 25 kilogrammaa. Lisäksi ajoneuvoksi katsotaan painosta riippumatta vuokrattu sähköpotkulauta, sekä kytketty tai irrallinen perävaunu. Ajoneuvoksi ei kuitenkaan katsota sähköavusteista polkupyörää.

1.6.2024 alkaen ajoneuvon katsotaan olevan liikenteessä myös silloin, kun sitä käytetään liikenteestä eristetyllä alueella kilpailu- tai testaustarkoituksiin taikka kilpailuun välittömästi liittyvään harjoitteluun.

Sekä ajoneuvon että liikenteeseen käyttämisen määritelmät ovat olennaisia arvioitaessa sitä, onko vahinkotapahtumassa kyse liikennevakuutuslaissa tarkoitetusta liikennevahingosta: lain 2 §:n kohdan 6 mukaan liikennevahingolla tarkoitetaan ajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä aiheutunutta henkilövahinkoa ja esinevahinkoa.

Liikennevahinkoa ei korvata TyTAL:n mukaisesta vapaa-ajan vakuutuksesta, vaikka korvausoikeutta olisi liikennevakuutuslaissa rajoitettu

Liikennevakuutuslain uudistusten myötä esimerkiksi vuokratun sähköpotkulaudan liikenteeseen käyttämisestä aiheutunutta henkilövahinkoa tai moottoriajoneuvon kilpailutoiminnassa käyttämisestä aiheutunutta henkilövahinkoa ei korvata TyTAL:n mukaisesta vapaa-ajan vakuutuksesta.

Liikennevakuutuslain uudistus sisältää tiettyjen liikennevahinkojen perusteella maksettavia korvauksia koskevia rajoitussäännöksiä. Vuokratun sähköpotkulaudan kuljettajan korvausoikeus rajoittuu vain sairaanhoitokustannuksiin (uusi 34 a §). Kilpailuun tai lajiharjoitteluun osallistuneen ajoneuvon vakuutuksesta taas ei korvata lainkaan vahinkoa, joka on aiheutunut kyseisen ajoneuvon kuljettajalle, jos toiminnassa ei tule noudattaa liikennesääntöjä (uusi 41 a §).

Korvausoikeuden rajoitukset eivät kuitenkaan tuo liikennevahinkoa TyTAL:n mukaisesta vapaaehtoisesta vapaa-ajan vakuutuksesta korvattavaksi. Moottoriajoneuvon liikenteen käyttämisestä aiheutunut henkilövahinko on korvausoikeuden rajoituksista huolimatta liikennevahinko, jollaista ei vapaa-ajan vakuutuksesta korvata. Myös vakuutusoikeus on ratkaisussaan VakO 5404:2017(Avaa uuden ikkunan) katsonut, että TyTAL 201.2 §:n kohtaa 4 on tulkittava sen sanamuodon mukaan, eikä vapaa-ajan vakuutuksesta korvata liikennevahingoksi katsottavaa vahinkoa riippumatta siitä, onko liikennevahingon perusteella maksettu korvausta vai ei.

Korvauskäsittelyssä huomioon otettavaa

1.6.2024 alkaen erityisesti TyTAL:n mukaisten vapaaehtoisten vakuutusten korvauskäsittelyssä on hyvä muistaa pohtia, voiko vahingossa olla kyse uudistuneen liikennevakuutuslain mukaisesta liikennevahingosta. Tätä varten voi olla tarpeen hankkia selvitystä ajoneuvon enimmäisnopeudesta ja painosta. On kuitenkin hyvä muistaa, ettei TyTA-vakuutusta toimeenpanevalla vakuutuslaitoksella ole toimivaltaa ratkaista sitä, onko vahingossa kyse liikennevahingosta. Ennen korvauspäätöksen antamista on asiasta etenkin epäselvissä tapauksissa saatava liikennevakuutuslaitoksen tai vakuuttamattomien ajoneuvojen osalta Liikennevakuutuskeskuksen lausunto.

Lisätietoja liikennevakuutuslain 1.6.2024 voimaan tulevista muutoksista:

LVK:n tiedote 2.5.2024: Liikennevakuuttamisen uusi laki voimaan 1.6. – muutos tuo monia uusia liikkumisvälineitä liikennevakuutettaviksi(Avaa uuden ikkunan)

LVK:n tiedote 2.5.2024: Kaikki vuokrattavat sähköpotkulaudat tulevat liikennevakuutuksen piiriin(Avaa uuden ikkunan)

LVK:n tiedote 10.5.2024: Kuluttajilla on tuhansia sähköisiä liikkumisvälineitä, jotka ovat vakuuttamattomina käyttökiellossa(Avaa uuden ikkunan)

LVK:n tiedote 15.5.2024: Painolla on väliä – sähköpyörien liikennevakuuttaminen kirjattiin lakiin(Avaa uuden ikkunan)

LVK:n tiedote 17.5.2024: Moottoriajoneuvokilpailuiden vakuutuskäytäntöihin iso muutos(Avaa uuden ikkunan)

Lyhyesti kirjoittajasta

Mari Karttunen työskentelee TVK:ssa tapaturma-asiain korvauslautakunnassa (Tako) juristina ja esittelijänä. Marin tehtäviin kuuluu myös jäsenyhtiöverkoston verkostovastaavana toimiminen. Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen parissa hän on työskennellyt vuodesta 2014 alkaen.