Työturvallisuuden megatrendit

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin työperäisen maahanmuuton ja vihreään siirtymään liittyvien teknologioiden työelämä- ja työturvallisuusvaikutuksia. Asiasanat: työperäinen maahanmuutto, vihreä siirtymä, toimintaympäristön muutosvoimat

Vihreään siirtymään liittyvien teknologioiden nopea kehitys ja alan hankkeiden räjähdysmäinen lisääntyminen ovat saaneet jatkuvasti enemmän huomiota viime vuosina kansainvälisillä ja kansallisilla foorumeilla. Erityisesti Suomessa on noussut keskustelun fokukseen myös jatkuvasti paheneva työvoimapula, jonka ratkaisuksi on esitetty kovia tavoitteita lisätä ns. työperäistä maahanmuuttoa. Näihin teemoihin liittyvät tavoitteet ja kehitys tulevat muuttamaan työelämää laajasti ja nopeasti tulevina vuosina, millä tulee olemaan vaikutuksia myös työturvallisuuteen ja -terveyteen – ja vähintään välillisesti myös työtapaturma- ja ammattitautivakuuttamisen järjestelmiin ja toimeenpanoon.

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli lisätä ymmärrystä siitä, miten työperäisen maahanmuuton lisääntyminen sekä vihreään siirtymään liittyvien teknologioiden kehitys ja käyttöönotto tulevat konkreettisesti muuttamaan työelämää ja työturvallisuusriskejä ja miten nämä muutokset haastavat työturvallisuuden hallintaa organisaatioissa lähitulevaisuudessa. Vastauksia näihin kysymyksiin haettiin kirjallisuuskatsauksen keinoin kohdistamalla haut v. 2019-2023 julkaistuihin raportteihin ja tieteellisiin julkaisuihin. Eri kriteerein toteutettujen hakujen ja karsinnan jälkeen löytyi 7 työperäistä maahanmuuttoa koskevaa raporttia ja 15 tieteellistä julkaisua. Vihreää siirtymää koskevaa teemaa käsiteltiin 6 raportissa ja 13 tieteellisessä julkaisussa. Tutkimus toteutettiin TVK:n toimeksiannosta ja ohjauksessa Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunnan turvallisuuden johtamisen ja suunnittelun tutkimusryhmässä.

Tutkimus tarjoaa tiiviissä muodossa tietoa teemoihin liittyvistä konkreettisista työelämävaikutuksista. Se myös osoitti, että näitä kysymyksiä on tutkittu melko vähän kansainvälisestikin työturvallisuuden näkökulmasta.

Kielitaidon puute vaikuttaa työturvallisuuteen ja vaikeuttaa esimerkiksi turvallisuusohjeiden antamista ja ymmärtämistä sekä työturvallisuuden ja työturvallisuuskulttuurin kehittämistä. Olisikin tärkeää tukea ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden kielitaidon kehittymistä ja heidän integroitumistaan suomalaiseen työelämään. Vihreän siirtymän myötä työntekijöiden osaamistarpeet tulevat muuttumaan. Riskienarvioinnissa tulee kiinnittää erityistä huomiota laajasti kehitettävien teknologioiden elinkaareen ja huomioida työturvallisuus jo innovointi- ja kehitysvaiheessa.

Tuloksia ja niihin perustuvia johtopäätöksiä voidaan hyödyntää sellaisenaan työturvallisuuden edistämiseen tähtäävien toimenpiteiden suunnittelussa suomalaisilla työpaikoilla, minkä lisäksi tutkimuksen myötä tiedon katvealueet ovat nyt tarkemmin tiedossa.