Försäkringshandbok 2024, 8.2.2024

TVK anvisningar 8.2.2024. Försäkringshandboken beskrivs försäkringens livscykel från ansökan till att försäkringen upphör. Försäkringshandboken har utarbetats av TVK:s och försäkringsbolagens experter. (Vakuutuskäsikirja 2024)

Försäkringshandboken redogör för vad en arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring som föreskrivs i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar är:

  • vem som är försäkringsskyldig
  • vilka som omfattas av försäkringen och
  • det område inom vilket det arbete som ska utföras ska försäkras.

Försäkringshandboken strävar i första hand att redogöra för försäkringsförfarandet. I början av handboken beskrivs huvuddragen i arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen. I slutet finns en förteckning över de viktigaste lagarna och deras förkortningar.

I handboken tas inte ställning till på vilket sätt försäkringspremierna fastställs. Det redogörs inte heller noggrant för skadefall eller de ersättningar som utbetalas på grund av skadefall.

Försäkringshandbok på finska: Vakuutuskäsikirja 2024(Avaa uuden ikkunan)