Työtapaturmien lukumäärä nousi 1,8 % vuonna 2023, taajuustaso pysyi ennallaan

Tässä analyysissä tarkastellaan vuosien 2016-2023 työtapaturmatilannetta. Työtapaturmien kokonaismäärien ja työpaikkatapaturmien tapaturmataajuuksien lisäksi tarkastellaan vahinkojen toimiala-, ammattiluokka-, työympäristömuuttujien mukaisia jakaumia sekä työpaikkatapaturmien taajuuksia maakunnittain. Lopuksi tarkastellaan myös vapaaehtoisesti itsensä vakuuttaneiden yrittäjien työtapaturmia.

Vuonna 2023 sattui palkansaajille yhteensä 114 500 työtapaturmaa, joista 92 200 oli työpaikkatapaturmia ja 22 300 kodin ja työpaikan välisillä matkoilla sattuneita työmatkatapaturmia. Palkansaajien työpaikkatapaturmien lukumäärä nousi edellisvuodesta 2,1 % ja työmatkatapaturmien lukumäärä pysyi käytännössä vuoden 2022 tasolla. Kokonaislukumäärät ovat olleet vuodet 2021-2023 melko vakaita, mutta toimiala- ja ammattitarkastelussa näkyy muutostrendejä.

Julkaisussa käytetään vuoden 2023 osalta lopulliseen tasoon arvioituja ja pyöristettyjä lukumääriä. Nyt esitetyt tiedot voivat vielä tarkentua aineiston kypsymisen myötä.

Infograafin luvut ovat saavutettavina julkaisun tilastoliitteessä.
Kuva 1: Keskeiset lukumäärät, taajuustaso ja niiden vuosimuutokset.

Työpaikkatapaturmissa nousua, työmatkatapaturmien määrä edellisvuoden tasolla

Vuonna 2023 palkansaajille sattui yhteensä 114 500 työtapaturmaa, kun vuotta aiemmin niitä sattui 112 450. Nousua oli 1,8 %. Työtapaturmista 92 200 oli työpaikkatapaturmia ja 22 300 kodin ja asunnon välisillä matkoilla sattuneita työmatkatapaturmia (kuva 2). Palkansaajien työpaikkatapaturmien lukumäärä nousi edellisvuodesta 2,1 %. Palkansaajille sattuneiden työmatkatapaturmien lukumäärä nousi vain 0,5 % vuoden 2022 lukumäärästä eli määrä pysyi käytännössä edellisvuoden tasolla. Graafin luvut ovat saavutettavasti esitettynä myös julkaisun tilastoliitteessä.

Työtapaturmien määrät nousivat vuonna 2023
Kuva 2: Palkansaajien työtapaturmien lukumäärät.

Palkansaajien vuoden 2023 työpaikkatapaturmista noin 36 % liittyi henkilön liikkumiseen, 22 % esineiden käsittelemiseen, 13 % taakan käsivoimin siirtämiseen ja 9 % käsikäyttöisillä työkaluilla työskentelemiseen. Jakaumat muuttuvat tyypillisesti hitaasti ja pitkän aikavälin muutoksista kirjoitettiin analyysi syksyllä 2023.(Avaa uuden ikkunan) Kevään ja kesän aikana julkaistavissa toimialakohtaisissa analyyseissä tarkennetaan työpaikkatapaturmien ominaispiirteitä, koska tyypilliset työpaikkatapaturmat ovat eri alojen töissä erilaisia.

Palkansaajien kaikkien toimialojen työpaikkatapaturmien taajuustaso oli vuonna 2023 noin 25,9 työpaikkatapaturmaa tehtyä miljoonaa työtuntia kohti. Kokonaistaajuus on pysytellyt melko vakaana vuodet 2021-2023 (kuva 3). Taajuus oli vuonna 2022 tasolla 25,5 ja vuonna 2021 tasolla 26,2. Taajuustason muutoksia on ollut molempiin suuntiin eri toimialoilla. Graafin luvut ovat saavutettavasti esitettynä myös julkaisun tilastoliitteessä.

Työpaikkatapaturmien taajuustaso on vakiintunut koronavuoden 2020 tason laskun jälkeen.
Kuva 3: Palkansaajien työpaikkatapaturmien taajuus (yksikkö: työpaikkatapaturmaa per miljoona tehtyä työtuntia)

Palveluissa ja kuntasektorilla lukumäärät ja taajuudet nousevat

Työpaikkatapaturmien lukumäärän ja taajuuden toimialatarkastelussa näkyy jatkuva rakennemuutos ja siitä seuraavat muutokset tehdyn työn määrässä. Valmistuksen, rakentamisen ja kuljetustoimialojen luvuissa näkyy pidemmällä ajanjaksolla laskeva trendi, kun taas kuntasektorilla ja esim. terveys- ja sosiaalipalvelujen toimialoilla tapaturmamäärät ja taajuudet näyttävät noususuuntaisilta (kuva 4 ja kuva 5). Kaupan alalla lukumäärät näyttävät tasoltaan vakiintuneilta. Graafien luvut ovat saavutettavasti esitettynä myös julkaisun tilastoliitteessä.

Kuntasektorilla, kaupan päätoimialalla ja yksityisillä sote-aloilla työpaikkatapaturmien lukumäärät nousivat.
Kuva 4: Palkansaajien työpaikkatapaturmien lukumäärät valituilla päätoimialoilla.
Palkansaajien työpaikkatapaturmien taajuus nousi kuntasektorilla, kaupan alalla ja yksityisen soten alalla.
Kuva 5: Palkansaajien työpaikkatapaturmien taajuudet valituilla päätoimialoilla (yksikkö: työpaikkatapaturmaa per miljoona tehtyä työtuntia).

Rakentamisen suhdannetilanne näkyy vuoden 2023 työtapaturmien määrissä ja todennäköisesti myös vahinkotaajuudessa. Tapaturmien lukumäärän tiedetään reagoivan nopeammin talouskäänteissä. Työtuntien lukumäärätieto voi muuttua viiveellä, mikä aiheuttaa taajuusluvun aaltoilua suhdanteiden muutostilanteissa. Myös suhdanneherkällä työvoiman vuokrauksen toimialalla palkansaajien työpaikkatapaturmien lukumäärä näyttää laskeneen lähes 1 000 tapaturmalla edellisvuoteen verrattuna. Jyrkkä lasku näkyy myös Hallinto- ja tukipalvelutoiminta -päätoimialan työpaikkatapaturmien taajuudessa.

Taajuudet nousivat edellisvuoteen verrattuna erityisesti kuntasektorilla ja yksityisen terveys- ja sosiaalipalveluiden toimialalla. Näillä aloilla myös työpaikkatapaturmien määrä nousi. Viime vuonna toimintansa aloittaneet uudet hyvinvointialueet ovat tässä analyysissä vielä kiinteänä osana kuntasektorin toimialatarkastelua. Hyvinvointialueiden työtapaturmatilannetta tullaan analysoimaan myöhemmin erikseen.

Asiantuntija-, palvelu- ja hoitotyössä yhä suurempi osuus työpaikkatapaturmista

Päätoimialatarkastelussa havaittu rakennemuutosilmiö näkyy myös ammattiluokkatarkasteluissa. Muutostrendit ovat kohtuullisen jatkuvia viimeisimpinä vuosina. Asiantuntija-, palvelu- ja hoitotöissä työskennelleille sattuneiden työpaikkatapaturmien osuus lisääntyi ja samalla rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden tapaturmien osuus pieneni (kuva 6). Graafin luvut ovat saavutettavasti esitettynä myös julkaisun tilastoliitteessä.

Erilaisten asiantuntijatöiden ja palveluammattien osuus työpaikkatapaturmista on korostunut viime vuosina.
Kuva 6: Palkansaajien työpaikkatapaturmien osuuden kehitys pääammattiluokittain (%).

Hoitolaitoksissa jo 12 % työpaikkatapaturmista

Palkansaajien työpaikkatapaturmat sattuvat edelleen yleisimmin tuotantotiloissa, osuus noin 16 % vuonna 2023 (kuva 7). Tarkasteluajanjaksona v. 2016-2023 osuus on kuitenkin laskenut noin kolme prosenttiyksikköä. Toiseksi yleisin työympäristö on hoitolaitokset, jonka osuus oli vuonna 2023 jo noin 12 %. Seuraavaksi yleisimpiä työympäristöjä ovat julkiset työympäristöt (10 %) ja koulut, oppilaitokset ja päiväkodit (10 %). Kouluissa, oppilaitoksissa ja päiväkodeissa sattuneiden työpaikkatapaturmien määrän osuus on kasvanut vuodesta 2016, jolloin osuus oli vielä noin 7 %. Graafin luvut ovat saavutettavasti esitettynä myös julkaisun tilastoliitteessä.

Julkisten ympäristöjen, hoitolaitosten ja oppilaitosten osuus työpaikkatapaturmien sattumisympäristöinä on korostunut.
Kuva 7. Palkansaajien työpaikkatapaturmien työympäristöjakauma (%).

Maakuntien välillä työpaikkatapaturmien taajuuksissa suurta vaihtelua

Työpaikkatapaturmien taajuuksiin maakunnissa vaikuttavat paitsi elinkeinorakenteen erot, myös vuotuiset säävaihtelut. Suurta vaihtelua esiintyy myös maantieteellisesti: alimmat taajuudet vuonna 2023 ovat tämänhetkisen tiedon mukaan Pohjanmaalla (20 työpaikkatapaturmaa per tehty miljoona työtuntia) ja Etelä-Karjalassa (21 työpaikkatapaturmaa per tehty miljoona työtuntia). Korkeimmat taajuudet puolestaan Satakunnassa (34) ja Keski-Pohjanmaalla (33). Sivun lopusta löytyy vuorovaikutteinen maakuntakohtaisten työpaikkatapaturmien taajuuksien tilastografiikka.

Työmatkatapaturmien lukumäärä melko tarkasti edellisvuoden tasolla

Palkansaajille sattuneiden työmatkatapaturmien lukumäärä nousi 0,5 % vuoden 2022 lukumäärästä ja lukumäärätaso on sama kuin koronaa edeltävinä vuosina. Palkansaajien työmatkatapaturmista noin 80 % oli edellisvuoden tapaan kaatumisia, noin 9 % ajoneuvon kanssa törmäämisiä ja noin 4 % ajoneuvon ulosajoja tai kaatumisia. Työmatkatapaturmien lukumäärät painottuvat vahvasti vuoden alku- ja loppuneljännekseen, mistä johtuen epävarmuus on tästä syystä suhteessa suurempi kuin työpaikkatapaturmien lukumäärissä, koska varsinkin vuoden viimeisen neljänneksen tietoja kerätään yhä.

Yrittäjien työtapaturmien määrät pitkään laskussa

Vapaaehtoisesti itsensä vakuuttaneille yrittäjille sattui vuonna 2023 yhteensä 5 000 työtapaturmaa, joista 4 500 oli työpaikkatapaturmia ja 500 sattui kodin ja työpaikan välisillä matkoilla. Yrittäjien työpaikkatapaturmien määrät ovat laskeneet pitkään, esimerkiksi vuonna 2017 yrittäjien työtapaturmia sattui 7 221 (tässä kuva 7, huom. taitetussa liitteessä kuva 9).

Yrittäjä voi ottaa itselleen työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisen yrittäjän vapaaehtoisen työajan vakuutuksen. Näin ollen vain osa yrittäjille sattuneista työtapaturmista näkyy TVK:n tilastoissa. Graafin luvut ovat saavutettavasti esitettynä myös julkaisun tilastoliitteessä.

Yrittäjien työtapaturmien määrä on ollut laskusuunnassa jo pitkään.
Kuva 7 (huom. taitetussa liitteessä kuva 9): Vapaa-ehtoisesti itsensä vakuuttaneiden yrittäjien työtapaturmat.

Alla on upotettuna vuorovaikutteinen maakuntakohtaisten palkansaajien työpaikkatapaturmien taajuuksien tilastografiikka. Jos tilastografiikka ei näy, ovat selaimen evästeasetukset liian tiukat tai tarkat.

Palkansaajien työpaikkatapaturmien taajuus maakunnittain, maakunta valittavissa