Vesipiikkauksen työturvallisuus

Tutkimuksessa käsitellään mm. laitteiden turvallisuutta ja käyttöohjeistusta, koulutusta ja perehdytystä, riskien hallintaa, suojavarusteita, sekä työn suunnittelua ja työkohteiden turvallisuutta

Tämä TVK:n julkaisu, joka pohjautuu Oulun Yliopiston opiskelija Pyry Sarkkisen tekemään diplomityöhön, joka käsittelee vesipiikkauksen ja korkeapainepesun työturvallisuutta. Vesipiikkaus ja korkeapainepesu ovat teollisuudessa ja rakentamisessa käytettäviä työmenetelmiä, jotka ovat luokiteltu tapaturmavaaralliseksi työksi. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, mitä työturvallisuushaasteita vesipiikkaus- ja korkeapainepesutyöhön liittyy ja esittää kehitysehdotuksia työturvallisuuden edistämiseksi.

Diplomityö toteutettiin laadullisin menetelmin. Laadullisen arvioinnin tukena käytettiin määrällistä arviointia. Työn tutkimusaineistona käytettiin Tapaturmavakuutuskeskuksen vahinkoaineistoa sekä haastatteluaineistoa, joka kerättiin haastattelemalla alan asiantuntijoita.

Diplomityön tuloksina saatiin käsitys nykyisistä vesipiikkauksen ja korkeapainepesun työturvallisuushaasteista sekä tekijöistä, joilla työtä voidaan ohjata turvallisemmaksi. Työturvallisuuteen vaikuttavia keskeisiä haasteita löydettiin yritysvastuullisuudesta sekä kalustosta ja suojavarusteista. Yritykset eivät ole aina ottaneet vastuuta työturvallisuudesta laitteiden turvallisen käytön osalta, esimerkiksi letkurikkosuojien käyttöä ja huoltotoimenpiteitä on laiminlyöty. Työtä tilaava osapuoli ei ole aina järjestänyt työolosuhteita turvalliseen työskentelyyn riittäviksi. Vesipiikkauskaluston dokumenteista on puuttunut tietoja laitteiden kestävyydestä ja raja-arvoista. Suojavarusteiden osalta puutteita on ilmennyt ergonomiassa, maksimipaineiden kestävyydessä ja kulutuskestävyydessä.

Tutkimuksen myötä keskeisiä kehitysehdotuksia annettiin yritysten ja sidosryhmien yhteistoimintaan, koulutukseen sekä laite- ja suojavarustevalmistajien toimintaan. Yritysten välinen yhteistoiminta tulee olla läpinäkyvää ja keskusteluyhteyden säilyä läpi urakan. Koulutusvaatimuksia on tarkastettava. Laitevalmistajien tulee esittää riittävästi tietoa kaluston turvallisen käytön osalta yksiselitteisillä dokumenteilla. Suojavarustevalmistajien pitää huomioida työtä suorittavien henkilöiden toiveita. Maksimipaineen kestoa sekä varusteiden kulutuskestävyyttä on kehitettävä.

Työn tuloksia voivat hyödyntää vesipiikkausta ja korkeapainepesua tekevät yritykset sekä työmenetelmän kanssa tekemisissä olevat sidosryhmät. Tuloksia voivat soveltaen käyttää myös muut vaarallisen ja korkean tapaturmariskin parissa työskentelevät yritykset ja sidosryhmät.

Asiasanat: vesipiikkaus, korkeapainepesu, työturvallisuus