Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen tiedot julkaistaan tulevaisuudessa YTJ:ssä?

Työtapaturma- ja ammattitauti-, työeläke- sekä työttömyysvakuutustieto, varattomuustieto sekä tieto liiketoimintakiellosta esitetään julkaistavaksi YTJ:ssä. Ehdotuksella pyritään avoimempaan tiedonsaantioikeuteen yritysten julkisista velvoitteista sekä harmaan talouden torjuntaan.

Sosiaalivakuutustiedot, varattomuustieto sekä tieto liiketoimintakiellosta YTJ:ssä

Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä YTJ:n (YTJ) kautta esitetään julkaistavaksi tiedot työnantajan työeläke-, työttömyys- sekä työtapaturma- ja ammattitautivakuuttamisesta, ulosoton varattomuustiedot sekä tieto liiketoimintakiellosta vastaavasti kuten esim. verovelkarekisterin osalta on toteutettu. Verovelkarekisteri on jo tällä hetkellä julkinen palvelu, josta voi tarkastaa, onko yrityksellä tai elinkeinonharjoittajalla verovelkaa vähintään 10 000 euroa tai oma-aloitteisten verojen laiminlyöntejä viimeisten 6 kuukauden ajalta (kyllä/ei -tieto).

Ehdotus perustuu harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan strategia ja toimenpideohjelmaan kirjattuun hankkeeseen, jossa ”selvitetään yritystietojen läpinäkyvyyden ja julkisuuden lisäämistä tilaajavastuulain velvoitteiden täyttämiseksi, yritysten hallinnollisen taakan helpottamiseksi ja harmaan talouden torjumiseksi”.

Ehdotuksen tavoitteena on tukea harmaan talouden torjuntaa ja avoimempaa tiedonsaantia yritysten lakisääteisistä velvoitteista. Tietojen julkaiseminen YTJ:ssä koskisi vain oikeushenkilöitä eikä YTJ:n välityksellä julkaistaisi tietoja elinkeinonharjoittajina toimivista luonnollisista henkilöistä.

Tapaturma- ja ammattitautivakuutuksen näkökulmasta ehdotus toteutuessaan tarkoittaisi ennen kaikkea vakuutusrekisteritietojen laadun korostumista mutta myös muiden julkaistavaksi esitettyjen tietojen, kuten varattomuustiedon mahdollista hyödyntämistä työtapaturma- ja ammattitautivakuuttamisessa.

Työntekijän työeläke-, työtapaturma- ja ammattitauti- sekä työttömyysvakuutustieto

Työeläke- ja työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta esitetään julkaistavaksi, löytyykö yritykselle voimassa olevaa vakuutusta tarkasteluhetkellä. Tieto vakuutuksen voimassaolosta julkaistaisiin kyllä/ei -tietona. Sen sijaan tietoa vakuutuksen myöntäneestä yhtiöstä tai vakuutusmaksujen maksutietoja ei julkaistaisi YTJ:ssä.

Haasteena pelkän voimassaolotiedon julkaisulla on se, että YTJ:ssä näytettävä ”vakuutuksen voimassaolotieto kyllä” ei tosiasiallisesti kerro sitä, onko työnantaja täyttänyt vakuuttamisvelvollisuutensa oikein. Tieto ei kerro sitä, onko vakuutus voimassa nimenomaan työnteon ajankohtana tai että vakuutukseen on ilmoitettu kaikki tarvittavat tiedot oikein ja maksuvelvollisuus olisi hoidettu asianmukaisesti. Toisaalta myös ”vakuutuksen voimassaolotieto ei” ei tosiasiallisesti kerro sitä, onko vakuuttamisvelvollisuus laiminlyöty eli olisiko työnantajalla ollut velvollisuus ottaa vakuutus. Esimerkiksi YTJ:n tiedoista ei selviä, että palkansaajina on vain vakuuttamisvelvollisuuden ulkopuolelle jäävät yrittäjät, tai että työntekijät ovat lähetettyjä työntekijöitä, joiden vakuuttaminen hoidetaan lähtömaasta.

YTJ:ssä julkaistaisiin myös tieto siitä, onko työnantaja ilmoittanut työttömyysvakuutusmaksun alaisen palkkasumman Työllisyysrahastolle ja onko työnantaja merkitty työttömyysvakuutusrekisteriin. Tieto ei tosiasiallisesti kuitenkaan kerro myöskään mitään siitä, onko työnantaja huolehtinut palkansaajan ja työnantajavakuutusmaksun maksamisesta oikein.

Ulosoton varattomuustieto

YTJ:n kautta esitetään välitettäväksi kyllä/ei -tieto viimeisen kahden vuoden aikana todetusta varattomuusesteestä ilman tietoa velkojasta tai velan määrästä. Ulosotossa todetun varattomuusesteen on katsottu ennakoivan varsin vahvasti yrityksen liiketoiminnan heikkoa kannattavuutta ja päättymistä lähiaikoina.

Haasteena on, että tieto varattomuudesta ilmenisi niissäkin tapauksissa, joissa velallinen on varattomuusesteen toteamisen jälkeen maksanut saatavan kokonaisuudessaan. Tiedon yhteyteen tulisi lisätä esimerkiksi seliteteksti, jossa kerrotaan, että saatava voi olla esteen toteamisen jälkeen maksettu.

Liiketoimintakielto

Ehdotuksessa esitetään lisättäväksi YTJ:hin linkki kaupparekisteriotteelle, josta ilmenevät yrityksen vastuuhenkilöille määrätyt liiketoimintakiellot. Liiketoimintakiellossa on kyse tuomioistuimen luonnolliselle henkilölle määräämästä turvaamistoimesta sopimattoman ja vahingollisen liiketoiminnan estämiseksi.

Jatkotoimet

Toteutuessaan esitettyjen ehdotusten toimeenpano vaati sekä lainsäädäntömuutoksia sekä järjestelmätöitä, joista mittavimmat kohdistuvat patentti- ja rekisterihallitukselle, joka rakentaisi palvelutoiminnon.

Lisäksi jatkoselvitettäväksi jää vielä, voitaisiinko esitettävien tietojen tietosisältöä lisätä ja voisiko tiedot koskea myös elinkeinonharjoittajia, jotka ovat rajoitetun tietosisällön lisäksi rajattu tässä vaiheessa julkaistavaksi esitettyjen tietojen ulkopuolelle.