Asiantuntija pohtii: YEL-vakuutus ja -työtulo ovat edellytyksenä yrittäjän tapaturmavakuutuksen ottamiselle ja voimassapitämiselle

Elina Holmas 21.4.2021

Suomen Yrittäjien(Avaa uuden ikkunan) Kantarilla teettämän Yrittäjägallupin mukaan yrittäjien luottamus YEL-järjestelmään horjuu. Vain runsas kolmannes kertoi luottavansa järjestelmään, ja epäluottamusta kokivat erityisesti nuoret ja pienituloiset yrittäjät. Kauppalehti arvioi pääkirjoituksessaan 21.4., että ”Yksi keino vahvistaa luottamusta YEL-järjestelmään olisi valistaa ihmisiä paremmin siitä, ettei kyse ole vain vanhuuseläkkeestä. YEL-tuloon kytkeytyvät myös sosiaaliturvaetuudet. ”

Suomalainen sosiaaliturva on kokonaisuus, jota toimeenpanevat monet tahot eri lakien perusteella. Työnantaja järjestää työntekijän sosiaaliturvan. Yrittäjä sen sijaan vastaa yksin omasta sosiaaliturvastaan. Näin on myös työtapaturmaan ja ammattitautiin varautumisen osalta. Tiedon lisääminen yrittäjän sosiaaliturvan kokonaisuudesta on varmasti paikallaan. Ohessa tietoa työtapaturma- ja ammattitautijärjestelmän näkökulmasta.

Yrittäjä ei kuulu työnantajan työntekijöilleen ottamaan pakolliseen työtapaturma- ja ammattitautivakuutukseen. Yrittäjä, joka on vakuuttanut itsensä YEL-vakuutuksella, voi kuitenkin ottaa itselleen vapaa-ehtoisesti työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisen vakuutuksen yrittäjätyössä sattuvien työtapaturmien ja ammattitautien varalta. Yrittäjä voi liittää vakuutukseen myös vapaa-ajan osion kattamaan vapaa-ajalla sattuvat tapaturmat.

Yrittäjän tapaturmavakuutus on siitä hyvä, että sen antama turva ja siitä maksettavat korvaukset perustuvat lakiin ilman euro- tai aikamääräisiä rajoja.

Vakuutus otetaan Suomessa toimivasta vahinkovakuutusyhtiöstä niin, että se kattaa kaiken yrittäjänä tehtävän työn. Vakuutusta ei voi ottaa takautuvasti. Vakuutusmaksu on vakuutusyhtiökohtainen ja sen suuruus vaihtelee yhtiöittäin ja työn vaarallisuuden mukaan.

YEL-työtulo on työtapaturmasta maksettavan ansionmenetyskorvauksen peruste

Yrittäjän tapaturmavakuutuksen ottaminen on sidottu YEL-vakuutukseen. Myös vakuutuksesta maksettavat ansionmenetyskorvaukset, kuten päiväraha, kuntoutusraha ja tapaturmaeläke sekä perhe-eläke ovat sidottuja YEL-vakuutuksen YEL-työtuloon. Vahinkokäsittelyn yhteydessä vakuutusyhtiö selvittää työeläkeyhtiöstä tai Eläketurvakeskukselta vahinkopäivänä voimassa olleen YEL-työtulon määrän. Jos YEL-työtulo olisi 30 000 euroa vuodessa, työtapaturmasta maksettavan täyden päivärahan määrä bruttona olisi 83,33 e / pv ja vastaavasti täyden tapaturmaeläkkeen määrä bruttona olisi 70,83 e / pv (65 ikävuoteen saakka).

YEL-työtulon tulee vastata yrittäjän työpanosta ja sitä palkkaa, joka kohtuudella olisi maksettava vastaa-van ammattitaidon omaavalle henkilölle, tai joka muutoin keskimäärin vastaa sanottua työtä. YEL-työtulo on yrittäjän kaiken sosiaaliturvan peruste, joten ei ole yhdentekevää, minkä suuruiseksi se vahvistetaan.

YEL-vakuutuksen päättyminen päättää myös yrittäjän tapaturmavakuutuksen

Yrittäjällä on velvollisuus ilmoittaa vakuutusyhtiölle muutoksista, joita tapahtuu hänen yrittäjätoiminnassaan ja joilla on vaikutusta vakuutuksen riskin arviointiin, vakuutusmaksun määräämiseen ja vakuutuksen hoitoon. Myös tieto YEL-vakuutuksen päättymisestä on ilmoitettava. Aina tieto YEL-vakuutuksen päättymisestä ei tule yrittäjältä itseltään vaan se voi tulla ilmi vasta vahinkokäsittelyssä, kun selvitetään vahinkopäivän YEL-työtuloa. Tällöin voi käydä ilmi, että YEL-vakuutus on ollut päätettynä jo pidemmän aikaa.

Yrittäjän tapaturmavakuutus päätetään samasta ajankohdasta lukien, josta YEL-vakuutus on päättynyt. Vakuutus voi päättyä takautuvasti pitkänkin ajan päähän.

Lisätietoa yrittäjän tapaturmavakuutuksesta saat TVK:n kotisivuilta (Avaa uuden ikkunan)sekä vakuutusyhtiöistä.

Lyhyesti kirjoittajasta

Elina Holmas työskentelee TVK:ssa lakiasioiden parissa juristina sekä yhteyspäällikkönä ja verkostovastaavana keskeisille sidosryhmille.

Hän on työtapaturma- ja ammattitautijärjestelmän kokenut juridiikan asiantuntija. Asiantuntija pohtii -kirjoituksia syntyy vakuuttamisvelvollisuudesta, tulevaisuuden työelämästä, yrittäjistä ja etätyöstä.