Elementtitöissä työmailla sattuneet vakavat työtapaturmat (2015-2021)

Työssä analysoitiin kuusi vakavaan työtapaturmaan johtanutta onnettomuutta. Pääasiallisina lähteinä olivat elementtitöissä käytetyt lait ja asetukset, siihen liittyvä kirjallisuus, sekä viranomaisten, että Tapaturmavakuutuskeskuksen tutkinnat. Analysoinnin tuloksena esitetään tapauksia eri tavoin kuvaavia jakaumia, joissa tiivistetään onnettomuuksiin johtaneet syytekijät.

Tutkimuksen tarkoituksena oli perehtyä vakaviin työtapaturmiin elementtirakentamistyössä. Tavoitteena oli saada kattava esitys tapahtuvista työtapaturmista vuosilta 2015–2021 ja kertoa miten niitä voi ehkäistä.

Työsuojelutarkastuskertomuksien, haastattelujen ja TOT-tutkintojen pohjalta on selkeää, että elementtitöissä tapahtuviin tapaturmiin liittyy useita muuttujia. Yleisenä virheenä kuitenkin tulee esiin huolimattomuus, niin työntekijän, kuin työstä vastaavan puolelta. Yllättävänä puolena esille tulee suunnitelmien puuttuminen ja puutteet työntekijöiden perehdyttämisessä, joka kävi ilmi haastatteluissa, että tarkastuskertomuksissa.

Suurimmassa osassa haastatteluissa ja tapaturmatapauksissa tulee selkeästi esiin, miten säädöksiä ja yleisien vaarojen poistamisten ohjeita ei noudateta työmaalla. Yleisillä vaarojen poistamisten ohjeilla ja säädöksillä voitaisiin välttää useita vakaviin työtapaturmiin liittyviä tapauksia.

Opinnäytetyön rajaus oli haastava, sillä tapaturmista voisi kertoa paljon yksityiskohtaisemminkin. Alun perin tarkoituksena oli mahdollisten työssä tapahtuvien virheiden analysointi, elementtitöiden parissa työskentelevien haastatteluja syvemmällä tasolla, sekä valvontaviranomaisten haastatteluja. Loppuen lopuksi rajaus onnistui kuitenkin hyvin ja tämän vuoksi työstä saatiin yleisempi kuvaus vakaviin työtapaturmiin liittyen.

Raporttia voidaan käyttää apuna, kun etsitään tietoa elementtitöissä tapahtuvien tapaturmien syytekijöitä, jotka eivät suoranaisesti liity tarkastuskertomuksiin tai muihin jo voimassa oleviin tutkintoihin. Sen sijaan tietoa voidaan enemmän yrittää hakea kokeneiden työntekijöiden haastattelujen kautta.

Julkaistu
Kieli

Suomi

Aineiston luokittelutiedot
  • Työturvallisuus
  • Analyysit ja tutkimukset
Jaa linkki