Vakuutuksen ottaminen ja päättyminen

Vakuutuksen ottamiseen kuuluvat aihekokonaisuudet: Vakuuttamisvelvollisuus, Vakuutuksen myöntäminen ja alkaminen, Jatkuva ja määräaikainen vakuutus, Vakuutuksen päättäminen ja Vakuutusmaksu

   Suomen Pankin ilmoittama kaupallisissa sopimuksissa käytetty korkolain 4 a §:n 1 momentin mukainen viivästyskorko ajalle 1.7.–31.12.2024 on 12,5 % vuodessa. Sitä käytetään työtapaturma- ja ammattitautilain 172 §:ssä tarkoitettuna vakuutusmaksun viivästyskorkona. Vakuutuksenottajan on maksettava viivästyneelle vakuutusmaksulle viivästymisajalta vuotuista viivästyskorkoa korkolain 4 a §:n 1 momentissa säädetyn korkokannan mukaan sekä viivästyneen maksun perintäkulut.

   Elina Holmas 26.3.2024 Kirjoituksessa käsitellään vakuutuksenottajana olevan työnantajan oikeutta saada työtapaturmassa vahingoittunutta työntekijää koskevaa salassa pidettävää korvaustietoa vakuutusmaksun tarkastamista tai talous- ja henkilöstöhallintoaan varten. Kirjoituksessa kerrotaan, mitä vakuutusmaksun tarkastamisella tarkoitetaan, mitä tietoja vakuutusyhtiö saa tai ei saa luovuttaa työnantajalle vakuutusmaksun tarkastamiseksi ja mikä yhteys luovutettavilla tiedoilla on työnantajalle annettavan korvauspäätöksen tietosisältöön.

   TVK anvisningar 8.2.2024. Försäkringshandboken beskrivs försäkringens livscykel från ansökan till att försäkringen upphör. Försäkringshandboken har utarbetats av TVK:s och försäkringsbolagens experter. (Vakuutuskäsikirja 2024)

   Työtapaturma- ja ammattitautilaissa (TyTAL) mainitut rahamäärät ovat vuoden 2014 indeksitasossa. Rahamäärät tarkistetaan vuosittain joko työntekijän eläkelain 96 §:n mukaisella palkkakertoimella tai työntekijän eläkelain 98 §:n mukaisella työeläkeindeksillä. Sosiaali- ja terveysministeriö on 27.10.2023 vahvistanut vuoden 2024 palkkakertoimeksi 1,637 ja työeläkeindeksiksi 3037.

   Suomen Pankin ilmoittama kaupallisissa sopimuksissa käytetty korkolain 4 a §:n 1 momentin mukainen viivästyskorko ajalle 1.7.–31.12.2023 on 12 % vuodessa. Sitä käytetään työtapaturma- ja ammattitautilain 172 §:ssä tarkoitettuna vakuutusmaksun viivästyskorkona. Vakuutuksenottajan on maksettava viivästyneelle vakuutusmaksulle viivästymisajalta vuotuista viivästyskorkoa korkolain 4 a §:n 1 momentissa säädetyn korkokannan mukaan sekä viivästyneen maksun perintäkulut.

   Lailla työsopimuslain (55/2001) 1 luvun 1 §:n muuttamisesta (329/2023) työsopimuslakiin lisättiin kokonaisharkinnan tekemistä koskeva säännös. Säännöksen mukaan tulkinnanvaraisissa tilanteissa työsuhteen olemassaolo arvioidaan kokonaisharkinnalla ottamalla huomioon työn tekemisen ehdot, olosuhteet, joissa työtä tehdään, osapuolten tarkoitus oikeussuhteen luonteesta sekä muut osapuolten tosiasialliseen asemaan oikeussuhteessa vaikuttavat seikat.

   TVK ohje 16.2.2023. Vakuutuskäsikirja kertoo, mikä on työtapaturma- ja ammattitautilaissa säännelty työtapaturma- ja ammattitautivakuutus: kuka on vakuuttamisvelvollinen, ketkä kuuluvat vakuutukseen ja missä tehtävä työ on vakuutettava. Myös vakuutuksen elinkaari sen hakemisesta päättymiseen on kuvattu. Käsikirja ei ota kantaa siihen, miten vakuutusmaksut määräytyvät. Vahinkotapahtumista tai niiden johdosta maksettavista korvauksista ei myöskään kerrota tarkoin. Vakuutuskäsikirja pyrkii keskittymään nimensä mukaisesti vakuuttamiseen. Käsikirjan alussa on kuvaus työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen pääpiirteistä. Lopussa on luettelo keskeisimmistä laeista ja lyhenteistä. Vakuutuskäsikirjan ovat laatineet TVK:n ja vakuutusyhtiöiden asiantuntijat.