Vakuutuksen henkilöllinen soveltamisala

Vakuutuksen henkilöllinen soveltamisala määrittää sen, kuka kuuluu vakuuttamisen piiriin ja ketkä ovat TyTA-vakuutuksella vakuutettavat henkilöt. Henkilöllinen soveltamisala sisältää tiedot työntekijänä tehtävästä työstä, johtavassa asemassa tehtävästä työstä sekä vakuuttamisen erityiset henkilöryhmät (esim. opiskelijat, omaishoitajat).

Tapaturmavakuutuskeskus voi työn suorittajan, työn teettäjän tai vakuutuslaitoksen hakemuksesta ratkaista, sovelletaanko työhön tätä lakia.

   TVK anvisningar 8.2.2024. Försäkringshandboken beskrivs försäkringens livscykel från ansökan till att försäkringen upphör. Försäkringshandboken har utarbetats av TVK:s och försäkringsbolagens experter. (Vakuutuskäsikirja 2024)

   Muistiossa kuvataan, miten yrittäjätyötä tekevä henkilö voi vakuuttaa itsensä työtapaturmien ja ammattitautien varalta voimassa olevan työtapaturma- ja ammattitautilain (459/2015) mukaan ja miten yrittäjä vakuutti itsensä kumotun tapaturmavakuutuslain (608/1948) aikana. Muistio on laadittu TVK:ssa tukemaan vakuutusyhtiössä tehtävää pitkän latenssiajan ammattitaudin korvausvastuullisen vakuutusyhtiön selvittelyä.

   Elina Holmas 15.11.2023 Kirjoituksessa kerrotaan, miten ei-työsuhteiset ns. erityisryhmään kuuluvat henkilöt kuten omaishoitajat tai kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvat henkilöt vakuutetaan työtapaturman ja ammattitaudin varalta työtapaturma- ja ammattitautijärjestelmässä. Kirjoituksessa kerrotaan, miksi työtapaturma- ja ammattitautilain mukaista vakuutusta käytetään tällaisten ei-työsuhteisten henkilöiden vakuuttamiseen, mikä on vakuuttamisen tausta ja historia sekä arvioidaan toimeenpanon nykytilaa.

   Lailla työsopimuslain (55/2001) 1 luvun 1 §:n muuttamisesta (329/2023) työsopimuslakiin lisättiin kokonaisharkinnan tekemistä koskeva säännös. Säännöksen mukaan tulkinnanvaraisissa tilanteissa työsuhteen olemassaolo arvioidaan kokonaisharkinnalla ottamalla huomioon työn tekemisen ehdot, olosuhteet, joissa työtä tehdään, osapuolten tarkoitus oikeussuhteen luonteesta sekä muut osapuolten tosiasialliseen asemaan oikeussuhteessa vaikuttavat seikat.

   TVK ohje 16.2.2023. Vakuutuskäsikirja kertoo, mikä on työtapaturma- ja ammattitautilaissa säännelty työtapaturma- ja ammattitautivakuutus: kuka on vakuuttamisvelvollinen, ketkä kuuluvat vakuutukseen ja missä tehtävä työ on vakuutettava. Myös vakuutuksen elinkaari sen hakemisesta päättymiseen on kuvattu. Käsikirja ei ota kantaa siihen, miten vakuutusmaksut määräytyvät. Vahinkotapahtumista tai niiden johdosta maksettavista korvauksista ei myöskään kerrota tarkoin. Vakuutuskäsikirja pyrkii keskittymään nimensä mukaisesti vakuuttamiseen. Käsikirjan alussa on kuvaus työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen pääpiirteistä. Lopussa on luettelo keskeisimmistä laeista ja lyhenteistä. Vakuutuskäsikirjan ovat laatineet TVK:n ja vakuutusyhtiöiden asiantuntijat.

   TVK anvisningar 16.2.2023. Försäkringshandboken redogör för vad en arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring som föreskrivs i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar är: vem som är försäkringsskyldig, vilka som omfattas av försäkringen och det område inom vilket det arbete som ska utföras ska försäkras. I handboken beskrivs också försäkringens livscykel från ansökan till att försäkringen upphör. I handboken tas inte ställning till på vilket sätt försäkringspremierna fastställs. Det redogörs inte heller noggrant för skadefall eller de ersättningar som utbetalas på grund av skadefall. Försäkringshandboken strävar i första hand att redogöra för försäkringsförfarandet I början av handboken beskrivs huvuddragen i arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen. I slutet finns en förteckning över de viktigaste lagarna och deras förkortningar. Försäkringshandboken har utarbetats av TVK:s och försäkringsbolagens experter. (Vakuutuskäsikirja 2023)