Vakuutuksen henkilöllinen soveltamisala

Vakuutuksen henkilöllinen soveltamisala määrittää sen, kuka kuuluu vakuuttamisen piiriin ja ketkä ovat TyTA-vakuutuksella vakuutettavat henkilöt. Henkilöllinen soveltamisala sisältää tiedot työntekijänä tehtävästä työstä, johtavassa asemassa tehtävästä työstä sekä vakuuttamisen erityiset henkilöryhmät (esim. opiskelijat, omaishoitajat).

Tapaturmavakuutuskeskus voi työn suorittajan, työn teettäjän tai vakuutuslaitoksen hakemuksesta ratkaista, sovelletaanko työhön tätä lakia.

Lailla työsopimuslain (55/2001) 1 luvun 1 §:n muuttamisesta (329/2023) työsopimuslakiin lisättiin kokonaisharkinnan tekemistä koskeva säännös. Säännöksen mukaan tulkinnanvaraisissa tilanteissa työsuhteen olemassaolo arvioidaan kokonaisharkinnalla ottamalla huomioon työn tekemisen ehdot, olosuhteet, joissa työtä tehdään, osapuolten tarkoitus oikeussuhteen luonteesta sekä muut osapuolten tosiasialliseen asemaan oikeussuhteessa vaikuttavat seikat.

TVK ohje 16.2.2023. Vakuutuskäsikirja kertoo, mikä on työtapaturma- ja ammattitautilaissa säännelty työtapaturma- ja ammattitautivakuutus: kuka on vakuuttamisvelvollinen, ketkä kuuluvat vakuutukseen ja missä tehtävä työ on vakuutettava. Myös vakuutuksen elinkaari sen hakemisesta päättymiseen on kuvattu. Käsikirja ei ota kantaa siihen, miten vakuutusmaksut määräytyvät. Vahinkotapahtumista tai niiden johdosta maksettavista korvauksista ei myöskään kerrota tarkoin. Vakuutuskäsikirja pyrkii keskittymään nimensä mukaisesti vakuuttamiseen. Käsikirjan alussa on kuvaus työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen pääpiirteistä. Lopussa on luettelo keskeisimmistä laeista ja lyhenteistä. Vakuutuskäsikirjan ovat laatineet TVK:n ja vakuutusyhtiöiden asiantuntijat.

Elina Holmas 6.9.2022. Tiivistelmä: Alustatyötä tekee EU:ssa yli 28 miljoonaa henkilöä. Näistä 5,5 miljoonan ammattiasema on saatettu määrittää virheellisesti. Tamla ja Telk ovat antaneet ensimmäiset ratkaisunsa ruokalähetteihin sovellettavasta sosiaalivakuutuslaista. Molemmat lautakunnat katsoivat, että kyse oli työsopimussuhteessa tehdystä työstä ja alustayrityksen tuli vakuuttaa ruokalähetti työntekijänä työtapaturma- ja ammattitauti- sekä työeläkevakuutuksella. TEM ehdottaa muutoksia työsopimuslakiin. Euroopan unionin komissio ehdottaa direktiiviä parantamaan alustatyöntekijöiden työolosuhteita. Mikä nyt muuttuu vai muuttuuko mikään?

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen (TyTA-vakuutus) verkkokoulutus on tehty vakuutuslaitosten korvaus- ja vakuutuskäsittelijöille sekä muille työtapaturmista ja ammattitaudeista tietoa tarvitseville. Koulutus koostuu kuudesta erillisestä verkkokurssista.

Missoc (Mutual Information System on Social Protection) on EU-maiden yhteinen sosiaaliturvan tietojärjestelmä. Se sisältää vertailukelpoisia ajantasaisia tietoja sosiaaliturvajärjestelmistä. Tietoa on englanniksi, ranskaksi ja saksaksi. Järjestelmästä löytyy kattavasti tietoa myös työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen toimeenpanosta ja etuuksista Euroopan eri maissa.

TVKP-2021-04, antopäivä 26.6.2021. Tiivistelmä laadittu 19.4.2022. Ruokalähetti. A:n polkupyörällä alustayritykselle tekemä ruoankuljetustyö (polkupyöräruokalähettityö) on tehty työtapaturma- ja ammattitautilain tarkoittamalla tavalla työsuhteessa. TVK katsoi, että kaikki työsopimuslain mukaisen työsuhteen tunnusmerkit täyttyivät. Myös kokonaisarvioinnin perusteella kyse oli työsuhteessa tehdystä työstä.

Muutoksenhakulautakunnan vahvennettu jaosto on 9.6.2022 antanut kaksi ratkaisua (2537/2021 ja 2538/2021), joissa se on katsonut, että ruokalähetit ovat työsuhteessa. Tamla 9.6.2022 – 2537/2021. Asia on ratkaistu vahvennetussa jaostossa. Asioita 2537/2021 ja 2538/2021 koskevat valitukset ovat vireillä vakuutusoikeudessa.