Etuudet

Työtapaturma ja ammattitaudista maksetaan työtapaturma- ja ammattitautilaissa säädettyjä korvauksia.

Työtapaturma ja ammattitaudista maksettavat korvaukset ovat ensisijaisia muuhun lakisääteiseen turvaan nähden.

Valitse näytettävät julkaisut alla olevien aihepiirien mukaan.

Asiassa on kyse myötävaikutusvähennyksen suuruudesta. Vakuutuslaitos on tehnyt päivärahaan 50 %:n myötävaikutusvähennyksen päihtymyksen/törkeän huolimattomuuden johdosta. Muutoksenhakulautakunta valituksen enemmälti hyläten muutti valituksenalaista päätöstä ja katsoi kohtuulliseksi myötävaikutusvähennykseksi 30 %. Tamla 1.2.2023 –3755/2021. Asia on ratkaistu vahvennetussa jaostossa. Äänestysratkaisu 6-4. Asiaa koskeva valitus on vireillä vakuutusoikeudessa.

Työtapaturma- ja ammattitautilaissa (TyTAL) mainitut rahamäärät ovat vuoden 2014 indeksitasossa. Rahamäärät tarkistetaan vuosittain joko työntekijän eläkelain 96 §:n mukaisella palkkakertoimella tai työntekijän eläkelain 98 §:n mukaisella työeläkeindeksillä. Sosiaali- ja terveysministeriö on 20.10.2022 vahvistanut vuoden 2023 palkkakertoimeksi 1,558 ja työeläkeindeksiksi 2874.

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen (TyTA-vakuutus) verkkokoulutus on tehty vakuutuslaitosten korvaus- ja vakuutuskäsittelijöille sekä muille työtapaturmista ja ammattitaudeista tietoa tarvitseville. Koulutus koostuu kuudesta erillisestä verkkokurssista.

A:lle oli sattunut tapaturma vapaa-ajalla. Vakuutusoikeus katsoi, että työtapaturma- ja ammattitautilain 60 §:n säännöstä päivärahan vähimmäismäärästä sovelletaan määrättäessä A:lle päiväraha ensimmäisten 28 päivän ajalta vahinkopäivästä lukien sanotun lain 187 §:ssä tarkoitetun vapaaehtoisen vapaa-ajan vakuutuksen perusteella. Vakuutusoikeus hylkäsi vakuutuslaitoksen valituksen.

Työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisesta päivärahasta vähennetään 60 prosenttia sairausvakuutuksen päivärahamaksun, työntekijän työeläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun yhteismäärästä, josta on vähennetty 2,68 prosenttiyksikköä.

Työtapaturma- ja ammattitautilaissa (TyTAL) mainitut euromäärät ovat vuoden 2014 indeksitasossa. Ne tarkistetaan vuosittain joko työntekijän eläkelain 96 §:n mukaisella palkkakertoimella tai työntekijän eläkelain 98 §:n mukaisella työeläkeindeksillä. Sosiaali- ja terveysministeriö on 21.10.2021 vahvistanut vuoden 2022 palkkakertoimeksi 1,501 ja työeläkeindeksiksi 2691.

J:lle 13.5.2017 sattuneen tapaturman seurauksena työtapaturma-- ja ammattitautilain perusteella korvaukseen oikeuttaa oikean nelipäisen reisilihaksen alaosan jänteen repeämä ja vasemman reiden hamstring-lihasten yläosan jänteen osittainen repeämä. J:llä todettu poskiontelotulehdus ei aiheuttanut työkyvyttömyyttä, mutta pidensi tapaturmavammasta johtuvaa työkyvyttömyyttä. Muutoksenhakulautakunta kumosi valituksenalaisen päätöksen ja määräsi vakuutuslaitoksen suorittamaan J:lle 100 %:n työkyvyn heikentymän mukaan päivärahaa 1.12.2017-21.1.2018. Muutoksenhakulautakunta katsoi, että vaikka J:n työkyvyttömyys on todennäköisesti pitkittynyt tapaturmasta riippumattomista syistä, työkyvyttömyyden pitkittyminen ei ole kuitenkaan ollut niin olennaista, että häneltä? voitaisiin evätä tällä perusteella päiväraha ajalta 1.-20.12.2017. J:lta? ei voida evätä päivärahaa 1.-20.12.2017 vakuutuslaitoksen esittämillä perusteilla. Tamla 25.10.2018 – 561/2018. Asia on ratkaistu vahvennetussa jaostossa.