TVK:n lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi valtiokonttorista annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (VN/22448/2023)

TVKL-2024-08, 13.6.2024