Valitukset ja itseoikaisupäätökset vuonna 2023

TVK kerää jäsenvakuutuslaitoksilta vuosittain lukumäärätiedot valituksista ja itseoikaisupäätöksistä. Vakuutuslaitokset ilmoittavat erikseen tiedot työtapaturma- ja ammattitautilain ja tapaturmavakuutuslain mukaisista valitusasioista ja tehdyistä itseoikaisuista.

Valitukset ja itseoikaisupäätökset vuonna 2023

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnalle osoitettuja valituksia saapui vakuutuslaitoksille yhteensä 3 753.

Näistä työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisia asioita koski 3 357 valitusta, joista itseoikaisupäätös tehtiin 168 tapauksessa (5 %). Tapaturmavakuutuslain mukaisia asioita koski 396 valitusta, joista itseoikaisupäätös tehtiin 15 tapauksessa (3,79 %).

Vakuutusoikeudelle osoitettuja valituksia saapui vakuutuslaitoksille yhteensä 442, joista työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisia asioita oli 309 ja tapaturmavakuutuslain mukaisia asioita 133. Valitusten johdosta ei annettu itseoikaisupäätöksiä.

Mikä on itseoikaisupäätös?

Asianosainen, joka ei tyydy vakuutuslaitoksen päätökseen, saa hakea siihen muutosta tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnalta kirjallisella valituksella. Asianosainen, joka ei tyydy tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätökseen, saa hakea siihen muutosta vakuutusoikeudelta kirjallisella valituksella. (TyTAL 238 §)

Valituskirjelmä osoitetaan muutoksenhakuasteelle, vaikka se toimitetaan päätöksen antaneelle vakuutuslaitokselle.

Jos vakuutuslaitos hyväksyy kaikilta osin sille toimitetussa valituksessa esitetyt vaatimukset, sen on annettava asiasta uusi päätös (itseoikaisupäätös). Asian käsittely ei tällöin siirry muutoksenhakuasteelle.

Jos vakuutuslaitos katsoo, ettei aihetta päätöksen muuttamiseen ole, sen on 30 päivän kuluessa valitusajan päättymisestä toimitettava valituskirjelmä, valitusasiaa koskevat asiakirjat ja lausuntonsa tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnalle tai, jos valitus koskee tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätöstä, vakuutusoikeudelle. (TyTAL 242 §)