Vahvistetut tapaturmaeläkkeet 2018 – 2022

Palkansaajien vahvistettujen tapaturmaeläkkeiden lukumäärä laski vuonna 2022.

Tapaturmavakuutuslaitokset vahvistivat vuonna 2022 yhteensä 184 uutta palkansaajien tapaturmaeläketapausta, eli eläkkeitä vahvistettiin 34 kpl vähemmän kuin vuonna 2021. Uusista tapauksista 101 oli täysiä eläkkeitä ja loput 83 osaeläkkeitä. Täysien eläkkeiden määrä laski vuodesta 2021. Osaeläkettä saavan henkilön ansiotaso on alentunut vahinkotapahtuman seurauksena, mutta hän kuitenkin jatkaa työelämässä.

Palkansaajille sattuneista työpaikkatapaturmista aiheutuneita eläkkeitä vahvistettiin vuonna 2022 yhteensä 112, eli 20 tapausta vähemmän kuin vuonna 2021. Työmatkatapaturmista aiheutuneiden eläkkeiden lukumäärä laski 4 tapauksella. Ammattitaudeista aiheutuneita eläkkeitä vahvistettiin 9 tapausta vähemmän kuin edellisvuonna.

1. Palkansaajien työtapaturmat

TAULUKKO 1.1: Palkansaajien vahvistetut tapaturmaeläkkeet vahvistamisvuosittain
20182019202020212022
Täysi eläke12811297130101
Osaeläke12697908883
YHT254209187218184
TAULUKKO 1.2: Palkansaajien vahvistetut tapaturmaeläkkeet vahinkotyypeittäin
20182019202020212022
Työpaikka163138103132112
Työmatka4336284137
Ammattitauti4735554534
Tuntematon1.1.1
YHT254209187218184
TAULUKKO 1.3: Palkansaajien työpaikkatapaturmista aiheutuneet vahvistetut tapaturmaeläkkeet toimialoittain
20182019202020212022
C Teollisuus3230242323
F Rakentaminen2725233120
G Tukku- ja vähittäiskauppa104375
H Kuljetus ja varastointi2312121514
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta1010385
Z Kuntasektori1714767
MUUT4443314238
YHT163138103132112
TAULUKKO 1.4: Palkansaajien työpaikkatapaturmista aiheutuneet vahvistetut tapaturmaeläkkeet poikkeamaluokittain
20182019202020212022
Sähköhäiriö, räjähdys, tulipalo22315
Aineen valuminen, purkaut. vuotaminen, ym.02223
Aiheuttajan rikkoutuminen, putoaminen, ym.1817171111
Lait., työk. tai eläimen hallinnan menett.1315101310
Putoaminen, hyppääminen, kaatum., liukast. (vuoteen 2020 asti)6442435646
liukastuminen, horjahtaminen, kompastuminen (vuodesta 2021 alkaen)00002
Terävään esineeseen astum., kolhiminen, ym1194811
Henkilön äkillinen fyysinen kuormittuminen12145104
Väkivalta, järkyt. tilanne, poik. läsnäolo105573
Tuntematon3332142417
YHT163138103132112
TAULUKKO 1.5: Palkansaajien työpaikkatapaturmista aiheutuneet vahvistetut tapaturmaeläkkeet luokiteltuna vahinkoa edeltäneen työsuorituksen mukaisesti
20182019202020212022
Koneen käyttäminen9145911
Käsikäytt. työkaluilla työskenteleminen1063115
Kulkun. tai siirtol. ohjaus tai matkustam.312759
Esineiden käsitteleminen2315141117
Taakan käsivoimin siirtäminen10108116
Henkilön liikkuminen6847436043
Paikallaan oleminen työpisteessä68745
Tuntematon3426162116
YHT163138103132112

Palkansaajien työmatkatapaturmat

TAULUKKO 1.6: Palkansaajien työmatkatapaturmista aiheutuneet vahvistetut tapaturmaeläkkeet liikkumistavoittain
20182019202020212022
1818132019
116888
98498
54342
4336284137
TAULUKKO 1.7: Palkansaajien työmatkatapaturmista aiheutuneet vahvistetut tapaturmaeläkkeet sattumistavoittain
20182019202020212022
Kaatuminen, liukastuminen kompastuminen2518182425
Ajoneuvon ulosajo tai kaatuminen54422
Yhteentörmäys auton kanssa11122107
Muut ja tuntemattomat22453
YHT4336284137

2. Yrittäjien vahvistetut tapaturmaeläkkeet

TAULUKKO 2.1: Yrittäjien vahvistetut tapaturmaeläkkeet
20182019202020212022
Täysi eläke56486
Osaeläke36663
YHT81210149
TAULUKKO 2.2: Yrittäjien vahvistetut tapaturmaeläkkeet vahinkotyypeittäin
20182019202020212022
Työpaikka58697
Työmatka13241
Ammattitauti21211
YHT81210149

SELOSTE

Tilasto sisältää lukumäärätietoja palkansaajien ja yrittäjien vahvistetuista tapaturmaeläkkeistä. Palkansaajilla tarkoitetaan tässä työnantajan vakuuttamisvelvollisuuden piiriin kuuluvia työsuhteisia työntekijöitä, työvoimapoliittisessa aikuiskoulutuksessa olevia henkilöitä, rangaistus-, huolto- ja hoitolaitoksiin otettuja henkilöitä sekä tiettyjä opiskelija- ja koululaisryhmiä. Yrittäjillä tarkoitetaan puolestaan työtapaturma- ja ammattitautilain 24 ja 26 luvun mukaisella vapaaehtoisella työajan vakuutuksella vakuutettuja henkilöitä. Työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisen vapaaehtoisen va-paa-ajan vakuutuksen perusteella korvatut vahingot eivät ole mukana tilastoissa.

Tilastot perustuvat Tapaturmavakuutuskeskuksen (TVK) ylläpitämiin tietokantoihin lakisääteisellä tapaturmavakuutuksella korvattavien vahinkojen korvaustiedoista sekä tapaturmaeläkkeiden pääomatiedoista. Tilastoissa ovat mukana kaikkien vakuutusyhtiöiden, valtiokonttorin sekä TVK:n tapaturmaeläketapaukset. Maatalousyrittäjät eivät ole mukana. Heidän vakuuttamisesta sekä heille sattuneiden tapaturmien ja ilmenneiden ammattitautien tilastoinnista vastaa Maatalousyrittäjien eläkelaitos (MELA).

Tapaturmaeläketapauksella tarkoitetaan tässä dokumentissa työpaikka- tai työmatkatapaturmaa tai ammattitautia, jolle vakuutuslaitos on vahvistanut eläkepääoman. Vahvistaminen tehdään, kun eläkettä koskevat tiedot ovat vakuutuslaitoksen arvion mukaan lopulliseksi vakiintuneet. Valtiokonttorin ja TVK:n tapauksessa pääomatietoja ei kuitenkaan saada ja tapaturmaeläkkeen vahvistamisvuotena pidetään sitä vuotta, jolloin vahvistettua tapaturmaeläkettä vastaavaa korvauslajia on ensimmäisen kerran maksettu. Tapaukset, joista tapaturmaeläkettä maksetaan vain väliaikaisesti, eivät ole mukana tilastoissa. Näitä tulee vuosittain maksuun moninkertainen määrä verrattuna vahvistettaviin tapauksiin.

Tapaturmaeläkkeet tilastoidaan vahvistamisvuosittain. On tärkeää huomioida, että tapaturman sattumisajankohdan ja eläkkeen vahvistamisen välissä voi olla vuosien viive. Ammattitautien tapauksessa altistuminen on voinut tapahtua kymmeniä vuosia ennen taudin ilmenemistä ja eläkkeen vahvistamista. Ennen vuotta 1982 sattuneiden vahinkojen tapauksessa sekä ansion alenemasta että lääketieteellisestä haitasta maksetaan elinkorkoa. Tässä tilastossa elinkorkotapauksia käsitellään kuten eläkkeitä, joten mukana on mahdollisesti joitain tapauksia (käytännössä ammattitauteja), joista maksettaisiin nykyisen lainsäädännön mukaan ainoastaan haittarahaa, eikä niitä siten vahvistettaisi eläkkeeksi.

Muita kuin vahvistamisvuoden pääomatietoja ei huomioida. Näin ollen osa taulukoissa 1.1 ja 2.1 tilastoiduista osaeläkkeistä on voitu myöhemmin muuttaa täydeksi tapaturmaeläkkeeksi tai päinvastoin.

Taulukon 1.3 toimialaluokitus perustuu tilastokeskuksen toimialaluokitukseen (2008) sillä erolla, että TVK:n tilastoissa kuntasektorin eläkkeet on koottu omaan luokkaan (Z).

Taulukoissa 1.4 – 1.7 käytetään yhteiseurooppalaisen työtapaturmien tilastoluokittelun (ESAW) mukaisia muuttujia. Muuttujat ovat olleet käytössä vuodesta 2003 alkaen. Ennen vuotta 2003 sattuneet vahingot luokitellaan kaikilla ESAW-muuttujilla luokkaan ”Tuntematon”.