Vahvistetut tapaturmaeläkkeet 2017 – 2021

Palkansaajien vahvistettujen tapaturmaeläkkeiden lukumäärä nousi vuonna 2021.

Tapaturmavakuutuslaitokset vahvistivat vuonna 2021 yhteensä 218 uutta palkansaajien tapaturmaeläketapausta, eli eläkkeitä vahvistettiin 31 kpl vähemmän kuin vuonna 2019. Uusista tapauksista 130 oli täysiä eläkkeitä ja loput 88 osaeläkkeitä. Täysien eeläkkeiden määrä nousi selvästi vuodesta 2020. Osaeläkettä saavan henkilön ansiotaso on alentunut vahinkotapahtuman seurauksena, mutta hän kuitenkin jatkaa työelämässä.

Palkansaajille sattuneista työpaikkatapaturmista aiheutuneita eläkkeitä vahvistettiin vuonna 2021 yhteensä 132, eli 29 tapausta enemmän kuin vuonna 2020. Työmatkatapaturmista aiheutuneiden eläkkeiden lukumäärä nousi 13 tapauksella. Ammattitaudeista aiheutuneita eläkkeitä vahvistettiin 10 tapausta vähemmän kuin edellisvuonna.

1. Palkansaajien työtapaturmat

TAULUKKO 1.1: Palkansaajien vahvistetut tapaturmaeläkkeet vahvistamisvuosittain
20172018201920202021
Täysi eläke12812811297130
Osaeläke103126979088
YHT231254209187218
TAULUKKO 1.2: Palkansaajien vahvistetut tapaturmaeläkkeet vahinkotyypeittäin
20172018201920202021
Työpaikka154163138103132
Työmatka3343362841
Ammattitauti4447355545
Tuntematon.1.1.
YHT231254209187218

Palkansaajien työpaikkatapaturmat

TAULUKKO 1.3: Palkansaajien työpaikkatapaturmista aiheutuneet vahvistetut tapaturmaeläkkeet toimialoittain
20172018201920202021
C Teollisuus4132302423
F Rakentaminen2927252331
G Tukku- ja vähittäiskauppa510437
H Kuljetus ja varastointi1623121215
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta5101038
Z Kuntasektori19171476
MUUT3944433142
YHT154163138103132
TAULUKKO 1.4: Palkansaajien työpaikkatapaturmista aiheutuneet vahvistetut tapaturmaeläkkeet poikkeamaluokittain
20172018201920202021
Sähköhäiriö, räjähdys, tulipalo22231
Aineen valuminen, purkaut. vuotaminen, ym.30222
Aiheuttajan rikkoutuminen, putoaminen, ym.1918171711
Lait., työk. tai eläimen hallinnan menett.1313151013
Putoaminen, hyppääminen, kaatum., liukast.5664424356
Terävään esineeseen astum., kolhiminen, ym1311948
Henkilön äkillinen fyysinen kuormittuminen141214510
Väkivalta, järkyt. tilanne, poik. läsnäolo310557
Tuntematon3133321424
YHT154163138103132
TAULUKKO 1.5: Palkansaajien työpaikkatapaturmista aiheutuneet vahvistetut tapa-turmaeläkkeet luokiteltuna vahinkoa edeltäneen työsuorituksen mukaisesti
20172018201920202021
Koneen käyttäminen1491459
Käsikäytt. työkaluilla työskenteleminen12106311
Kulkun. tai siirtol. ohjaus tai matkustam.731275
Esineiden käsitteleminen1623151411
Taakan käsivoimin siirtäminen61010811
Henkilön liikkuminen6068474360
Paikallaan oleminen työpisteessä96874
Tuntematon3034261621
YHT154163138103132

Palkansaajien työmatkatapaturmat

TAULUKKO 1.6: Palkansaajien työmatkatapaturmista aiheutuneet vahvistetut tapaturmaeläkkeet liikkumistavoittain
20172018201920202021
Jalan1218181320
Polkupyörällä711688
Henkilöautolla99849
Muut ja tuntemattomat55434
YHT3343362841
TAULUKKO 1.7: Palkansaajien työmatkatapaturmista aiheutuneet vahvistetut tapaturmaeläkkeet sattumistavoittain
20172018201920202021
Kaatuminen, liukastuminen kompastuminen1825181824
Ajoneuvon ulosajo tai kaatuminen45442
Yhteentörmäys auton kanssa81112210
Muut ja tuntemattomat32245
YHT3343362841

2. Yrittäjien vahvistetut tapaturmaeläkkeet

TAULUKKO 2.1: Yrittäjien vahvistetut tapaturmaeläkkeet
20172018201920202021
Täysi eläke75648
Osaeläke33666
YHT108121014
TAULUKKO 2.2: Yrittäjien vahvistetut tapaturmaeläkkeet vahinkotyypeittäin
20172018201920202021
Työpaikka95869
Työmatka11324
Ammattitauti.2121
YHT108121014

SELOSTE

Tilasto sisältää lukumäärätietoja palkansaajien ja yrittäjien vahvistetuista tapaturmaeläkkeistä. Palkansaajilla tarkoitetaan tässä työnantajan vakuuttamisvelvollisuuden piiriin kuuluvia työsuhteisia työntekijöitä, työvoimapoliittisessa aikuiskoulutuksessa olevia henkilöitä, rangaistus-, huolto- ja hoitolaitoksiin otettuja henkilöitä sekä tiettyjä opiskelija- ja koululaisryhmiä. Yrittäjillä tarkoitetaan puolestaan työtapaturma- ja ammattitautilain 24 ja 26 luvun mukaisella vapaaehtoisella työajan vakuutuksella vakuutettuja henkilöitä. Työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisen vapaaehtoisen va-paa-ajan vakuutuksen perusteella korvatut vahingot eivät ole mukana tilastoissa.

Tilastot perustuvat Tapaturmavakuutuskeskuksen (TVK) ylläpitämiin tietokantoihin lakisääteisellä tapaturmavakuutuksella korvattavien vahinkojen korvaustiedoista sekä tapaturmaeläkkeiden pääomatiedoista. Tilastoissa ovat mukana kaikkien vakuutusyhtiöiden, valtiokonttorin sekä TVK:n tapaturmaeläketapaukset. Maatalousyrittäjät eivät ole mukana. Heidän vakuuttamisesta sekä heille sattuneiden tapaturmien ja ilmenneiden ammattitautien tilastoinnista vastaa Maatalousyrittäjien eläkelaitos (MELA).

Tapaturmaeläketapauksella tarkoitetaan tässä dokumentissa työpaikka- tai työmatkatapaturmaa tai ammattitautia, jolle vakuutuslaitos on vahvistanut eläkepääoman. Vahvistaminen tehdään, kun eläkettä koskevat tiedot ovat vakuutuslaitoksen arvion mukaan lopulliseksi vakiintuneet. Valtiokonttorin ja TVK:n tapauksessa pääomatietoja ei kuitenkaan saada ja tapaturmaeläkkeen vahvistamisvuotena pidetään sitä vuotta, jolloin vahvistettua tapaturmaeläkettä vastaavaa korvauslajia on ensimmäisen kerran maksettu. Tapaukset, joista tapaturmaeläkettä maksetaan vain väliaikaisesti, eivät ole mukana tilastoissa. Näitä tulee vuosittain maksuun moninkertainen määrä verrattuna vahvistettaviin tapauksiin.

Tapaturmaeläkkeet tilastoidaan vahvistamisvuosittain. On tärkeää huomioida, että tapaturman sattumisajankohdan ja eläkkeen vahvistamisen välissä voi olla vuosien viive. Ammattitautien tapauksessa altistuminen on voinut tapahtua kymmeniä vuosia ennen taudin ilmenemistä ja eläkkeen vahvistamista. Ennen vuotta 1982 sattuneiden vahinkojen tapauksessa sekä ansion alenemasta että lääketieteellisestä haitasta maksetaan elinkorkoa. Tässä tilastossa elinkorkotapauksia käsitellään kuten eläkkeitä, joten mukana on mahdollisesti joitain tapauksia (käytännössä ammattitauteja), joista maksettaisiin nykyisen lainsäädännön mukaan ainoastaan haittarahaa, eikä niitä siten vahvistettaisi eläkkeeksi.

Muita kuin vahvistamisvuoden pääomatietoja ei huomioida. Näin ollen osa taulukoissa 1.1 ja 2.1 tilastoiduista osaeläkkeistä on voitu myöhemmin muuttaa täydeksi tapaturmaeläkkeeksi tai päinvastoin.

Taulukon 1.3 toimialaluokitus perustuu tilastokeskuksen toimialaluokitukseen (2008) sillä erolla, että TVK:n tilastoissa kuntasektorin eläkkeet on koottu omaan luokkaan (Z).

Taulukoissa 1.4 – 1.7 käytetään yhteiseurooppalaisen työtapaturmien tilastoluokittelun (ESAW) mukaisia muuttujia. Muuttujat ovat olleet käytössä vuodesta 2003 alkaen. Ennen vuotta 2003 sattuneet vahingot luokitellaan kaikilla ESAW-muuttujilla luokkaan ”Tuntematon”.