Luokitukset

Tällä sivulla on esitetty Tapaturmavakuutuskeskuksen (TVK) työtapaturma- ja ammattitautirekisterissä käytettyjä luokituksia tilastotiedon keräämisessä. Kyseisiä luokituksia käytetään myös TVK:n kotisivuillaan julkaisemissa tilastojulkaisuissa ja -sovelluksissa

Ammattiluokitus

TVK pitää työtapaturmien ehkäisyä sekä työtapaturma-ja ammattitautilain toimeenpanoa ja kehittämistä varten rekisteriä vahinkotapahtumista sekä tämän lain mukaisista vakuutuksista, vakuutuksenottajista ja korvauksista (työtapaturma- ja ammattitautirekisteri). Kyseisessä rekisterissä vakuutetun työn laadun kuvaamisessa sovelletaan Tilastokeskuksen Ammattiluokitus TK 2010 luokitusta. Ammatilla tarkoitetaan työtä, jota henkilö tekee työsuhteessa palkansaajana tai yrittäjänä.

Nykyisin käytettävä ammattiluokitus on otettu käyttöön vuosina 2015-2016. Koska käytössä oleva ja käytöstä poistunut ammattiluokitus ovat rakenteeltaan erilaiset, ammattiluokituksen muutos aiheuttaa katkoksen työtapaturma- ja ammattitautitilastojen ammattiluokittaisiin aikasarjoihin.

Vastaavasti palkkatietojen ilmoittamisessa tulorekisteriin käytetään Tilastokeskuksen Ammattiluokitus TK 2010 luokitusta.

Ammattiluokitus TK2010, pdf

Lisätietoa Tilastokeskuksen ammattiluokituksesta (TK2010):

Tilastokeskuksen koko ammattiluokitus 2010

Tilastokeskuksen LuokitusEkspertti

Riskiluokitus

Tapaturmavakuutuskeskuksen on ylläpidettävä tapaturma- ja ammattitautiriskiä kuvaavaa riskiluokitusta, joka perustuu työtapaturma- ja ammattitautirekisterin toimialaa tai teetettyä työtä koskevaan tietoon. (TyTAL 17 §)

TVK:n riskiluokitus TK 2010 ammattiluokitukseen perustuen, pdf

TVK:ssa on muodostettu ammattiluokille myös kolmiportainen riskiluokitus tukemaan ammattiluokan valintaa tulorekisterissä tilanteissa, joissa vakuutettu tekee yhtä paljon työtä kahdessa tai useammassa eri ammatissa. Riskiluokkia ovat pieni riski, keskisuuri riski ja suuri riski.

Tulorekisterin ammattiluokkien riskiluokitus

Ammattiluokituksen (TK 2010) pääluokat

 • 1= Johtajat
 • 2= Erityisasiantuntijat
 • 3= Asiantuntijat
 • 4= Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät
 • 5= Palvelutyöntekijät
 • 6= Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym.
 • 7= Rakennus-, korjaus-, ja valmistustyöntekijät
 • 8= Prosessi- ja kuljetustyöntekijät
 • 9= Muut työntekijät
 • 0= Sotilaat

ESAW-muuttujat

TVK:n tilastoissa käytetään eurooppalaisen työtapaturmien tilastointiluokittelun (ESAW) mukaisia muuttujia, kun esitellään työpaikkatapaturmien sattumisolosuhteita. ESAW-järjestelmän mukainen luokittelu aloitettiin Suomessa vuonna 2003.

Työtapaturmien sattumisolosuhteita kuvaa kahdeksan ESAW-muuttujaa:

 • työtehtävä,
 • työsuoritus,
 • poikkeama,
 • vahingoittumistapa,
 • vahingoittumistapaan liittyvä välitön aiheuttaja,
 • työpiste (2015 asti),
 • työympäristö (alkaen 2016),
 • vamman laatu, ja
 • vahingoittunut kehonosa.

Suomessa käytetään tietyiltä osin lyhennettyä versiota näiden muuttujien luokituksesta.

Muuttujat ”vahinkotapahtuman sattumisolosuhde”, ”korvauspäätöksen mukainen vahinkotapahtuma” sekä ”henkinen järkytysreaktio” eivät ole ESAW-metodologiaan kuuluvia vaan ovat kansallisesti kerättäviä tietoja.

Työtehtäväkoodit

 • 10= Tuotanto, jalostus, käsittely, varastointi
 • 20= Maarakentaminen, rakentaminen, purkaminen
 • 30= Maa- ja metsätalous, puutarhanhoito, kalankasvatus, eläinten hoito
 • 40= Julkiset ja yksityiset palvelut
 • 50= Tukitoiminnot
 • 60= Kuljettaminen, kulkeminen, urheilu, taiteet
 • 99= Muut työpaikalla suoritetut tehtävät
 • 00= Työtehtävästä ei tietoja
 • XX= Työtehtävä tuntematon

Työsuorituskoodit

 • 10= Koneen käyttäminen (käynnistäminen, syöttäminen, hallinta yms.)
 • 20= Käsikäyttöisillä työkaluilla työskenteleminen (porakoneella, vasaralla, yms.)
 • 30= Kulkuneuvon tai siirtolaitteen ohjaaminen tai sellaisessa matkustaminen
 • 40= Esineiden käsitteleminen (ottaa kiinni, avata, sulkea, yhdistää, heittää, asettaa, kaataa yms.)
 • 50= Taakan käsivoimin siirtäminen (nostaa, laskea, vetää, työntää, kantaa yms.)
 • 60= Henkilön liikkuminen (myös paikoillaan, kuten pukeutuminen, peseytyminen)
 • 70= Paikallaan oleminen työpisteessä (istuminen, seisominen, keskusteleminen, näyttöpääte- ja valvomotyö yms)
 • 99= Muut luettelemattomat työsuoritukset
 • 00= Työsuorituksesta ei tietoja
 • XX= Työsuoritus tuntematon

Poikkeamakoodit

 • 10= Sähköhäiriö, räjähdys, tulipalo
 • 20= Aineen valuminen, purkautuminen, vuotaminen, höyrystyminen, pölyäminen
 • 30= Aiheuttajan rikkoutuminen, putoaminen, liukuminen, törmääminen (henkilön alta tai päälle)
 • 40= Laitteen (odottamaton käynnistyminen, häiriönpoisto), työkalun, esineen, eläimen hallinnan menettäminen
 • 50= Henkilön putoaminen, hyppääminen, kaatuminen, liukastuminen
 • 60= Terävään esineeseen astuminen, takertuminen, itsensä kolhiminen, polvistuminen, istuutuminen
 • 70= Henkilön äkillinen fyysinen kuormittuminen (nostaessa, työntäessä, vääntäessä, horjahtaessa yms.)
 • 80= Väkivalta (ihmisen tai eläimen aiheuttama), järkyttävä tilanne, poikkeava läsnäolo (esim. suojauksen ohitus)
 • 99= Muut luettelemattomat poikkeamat
 • 00= Poikkeamasta ei tietoja
 • XX= Poikkeama tuntematon

Vahingoittumistapaa kuvaavat koodit

 • 10= Sähkön, lämpötilan tai vaarallisen aineen aiheuttama vahingoittuminen
 • 20= Hapensaannin estyminen (hukkuminen, hautautuminen, tukehduttavat kaasut ja höyryt)
 • 30= Iskeytyminen kiinteää pintaa tai liikkumatonta aiheuttajaa vasten (putoaminen, kaatuminen yms.)
 • 40= Liikkuvan aiheuttajan osuman tai siihen törmääminen (myös paineenalaiset nesteet ja kaasut)
 • 50= Leikkaavan, terävän, karhean esineen aiheuttama vahingoittuminen
 • 60= Puristuminen, ruhjoutuminen
 • 70= Henkilön äkillinen fyysinen tai psyykkinen kuormittuminen (myös melu ja säteily)
 • 80= Eläimen tai ihmisen purema, potku jne.
 • 99= Muut luettelemattomat vahingoittumistavat
 • 00= Vahingoittumistavasta ei tietoja
 • XX= Vahingoittumistapa tuntematon

Aiheuttajakoodit

 • 1100= Kulkuväylät, alustat, maa, ovet, seinät, ikkunat, esteet
 • 1200= Maanpinnan yläpuoliset rakenteet
 • 1300= Maanpinnan alapuoliset rakenteet tai syvänteet
 • 2100= Putket, letkut, venttiilit, liitoskappaleet, kanavat
 • 2200= Moottorit, voimansiirtolaitteet, energian muunto- ja varastointilaitteistot
 • 2300= Käsityökalut
 • 2400= Käsikäyttöiset konetyökalut
 • 2500= Käsikäyttöiset työkalut (ei tietoja konevoimaisuudesta)
 • 2600= Liikkuvat tai siirrettävät koneet ja laitteet
 • 2700= Kiinteät koneet ja laitteet
 • 2800= Kuljetus-, siirto- ja säilytyslaitteet
 • 3100= Maakulkuneuvot
 • 3200= Muut kulkuneuvot
 • 4100= Materiaalit, esineet, tuotteet, sirpaleet, koneen osat (myös naulat, ruuvit, rullat, kelat, taakat, kuormat yms.)
 • 4200= Kemialliset, radioaktiiviset, biologiset aineet, nesteet
 • 4300= Turvalaitteet ja –varusteet, suojaimet
 • 4400= Toimiston tai kodin tavarat ja laitteet, harrastusvälineet, henkilökohtaiset tavarat
 • 5100= Ihmiset, eläimet, kasvit
 • 5200= Irtojätteet
 • 5300= Melu, paine, tulipalo, valokaari, valo, lumi, jää, vesistöt, muut fysikaaliset vaikutukset ja luonnonilmiöt
 • 9999= Muut luettelemattomat aiheuttajat
 • 0000= Välittömästä aiheuttajasta ei tietoja
 • XXXX= Aiheuttaja tuntematon

Vamman laatua kuvaavat koodit

 • 010= Haavat ja pinnalliset vammat
 • 020= Luunmurtumat
 • 030= Sijoiltaan menot, nyrjähdykset ja venähdykset
 • 040= Amputoitumiset ja irti repeämiset (ruumiinosan menetys)
 • 050= Tärähdykset ja sisäiset vammat, ruhjevammat
 • 060= Palovammat, syöpymät ja paleltumat
 • 070= Myrkytykset ja tulehdukset
 • 080= Hukkuminen ja tukehtuminen
 • 090= Äänen ja värähtelyn vaikutukset
 • 100= Äärilämpötilojen, valon ja säteilyn vaikutukset
 • 110= Sokki
 • 120= Useita samantasoisia vammoja
 • 999= Muut, yllä luokittelemattomat vammat
 • 000= Vamman laadusta ei tietoja
 • XXX= Vamman laatu tuntematon

Vahingoittunutta kehonosaa kuvaavat koodit

 • 10= Pää
 • 20= Niska ja kaula
 • 30= Selkä
 • 40= Vartalo ja sisäelimet
 • 50= Yläraajat
 • 60= Alaraajat
 • 70= Koko keho ja useat sen alueet
 • 99= Muu, yllä luokittelematon ruumiinosa
 • 00= Ei tietoja vahingoittuneesta ruumiinosasta
 • XX= Vahingoittunut kehon osa tuntematon

Työympäristöä kuvaavat koodit

 • 11= Tuotantolaitos, tehdas, työpaja
 • 12= Huoltoalue, korjaamo
 • 13= Lähinnä varastointiin, kuormaamiseen ja kuorman purkamiseen tarkoitettu alue
 • 19= Muut Teollisuuslaitos-ryhmään kuuluvat, mutta edellä luettelemattomat työympäristöt
 • 21= Työmaa – rakennettava rakennus
 • 22= Työmaa – purettava tai kunnostettava rakennus
 • 23= Kaivos, avolouhos, kuoppa, kaivanto (toiminnassa olevat avo- ja kivilouhokset mukaan luettuina)
 • 29= Muut Työmaa-ryhmään kuuluvat mutta edellä luettelemattomat työympäristöt
 • 31= Karjankasvatus
 • 32= Maatalous – maanviljely
 • 33= Maatalous – puiden ja pensaiden viljely
 • 34= Metsätalous
 • 39= Muut alkutuotanto-ryhmään kuuluvat mutta edellä luettelemattomat työympäristöt
 • 41= Toimisto, kokoushuone, kirjasto jne.
 • 42= Oppilaitos, koulu, lukio, opisto, yliopisto, seimi, päiväkoti
 • 43= Myymälä, pieni tai suuri (katumyynti mukaan luettuna)
 • 44= Ravintola, huvittelupaikka, majoituslaitos (ml. museot, näyttämöt, messut jne.)
 • 50= Hoitolaitokset – erittelemätön
 • 60= Julkinen työympäristö – erittelemätön (ml. liikuntapaikat)
 • 70= Koti – erittelemätön
 • 99= Muu tässä luokituksessa mainitsematon työympäristö
 • 00= Ei tietoa

Työtapaturma- ja ammattitautilaki (TyTAL) -muuttujat

Vahinkotapahtuman sattumisolosuhdetta kuvaavat koodit

 • 11 = Työssä (21 §, pl. matkustaminen sekä kotona tai määrittelemättömässä paikassa tehty työ)
 • 12 = Työtehtävästä johtuva matkustaminen (21 §)
 • 20 = Työntekopaikan alueella (22 §)
 • 31 = Asunnon ja työpaikan välinen matka (23 § alakohta 1)
 • 32 = Ruokailu-/virkistystauko (23 § alakohta 2)
 • 41 = Koulutustilaisuus (24 § alakohta 1)
 • 42 = Virkistystilaisuus (24 § alakohta 2)
 • 43 = Työkykyä ylläpitävä toiminta (24 § alakohta 3)
 • 44 = Terveydenhuolto (työtapaturma /at, 24 § alakohta 4)
 • 45 = Terveydenhuolto (muu kuin työtapaturma /at, 24 § alakohta 5)
 • 46 = Kuntoliikunta (24 § alakohta 6)
 • 47 = Matkat koodien 41-46 mukaisiin tilaisuuksiin (24 § alakohta 7)
 • 48 = Majoitus poikkeuksellisen vaarallisissa olosuhteissa (24 § alakohta 8) 60 = kotona tai määrittelemättömässä paikassa tehtävässä työssä (21 §, 25 §)
 • 90 = Vapaa-ajalla

Korvauspäätöksen mukaista vahinkotapahtumaa kuvaavat koodit

Tapaturmana pidettävät vahinkotapahtumat:

 • 10 = Tapaturma
 • 20 = Muu tapaturmana pidettävä vamma (18 §)
 • 31 = Pahoinpitely, työhön liittyvä (34 § 1. mom)
 • 32 = Pahoinpitely, ei työhön, ei yksityiselämä (34 § 3. mom)
 • 40 = Muun vamman tai sairauden paheneminen (19 §)
 • 50 = Työliikekipeytyminen (33 §)

Ammattitaudit tai –epäilyt:

 • 81 = Ammattitaudit (26 §, pl. 28 § ja 29 §)
 • 82 = Yläraajantulehdukset (28 §, pl. 29 §)
 • 83 = Rannekanavaoireyhtymä (29 §)
 • 84 = Muun vamman tai sairauden paheneminen (30 §)

Henkistä järkytysreaktiota kuvaavat koodit

 • 1 = Vahinkotapahtumaan liittyy korvattava henkinen järkytysreaktio (35 §)
 • 2 = Vahinkotapahtumaan ei liity korvattavaa 35 §:n mukaista henkistä järkytysreaktiota

Toimialaluokitus

Toimialaluokituksena käytetään Tilastokeskuksen toimialaluokitusta (TOL 2008). Tarkemmat toimialaluokat löydät Tilastokeskuksen sivuilta: https://www.stat.fi/fi/luokitukset/toimiala. Kuntien ja kuntayhtymien palkansaajien vahingot on luokiteltu omaan päätoimialaluokkaansa "Kuntasektori", joka ei ole Tilastokeskuksen toimialaluokituksessa.

Päätoimialakoodit

 • A= Maatalous, metsätalous ja kalatalous
 • B= Kaivostoiminta ja louhinta
 • C= Teollisuus
 • D= Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta
 • E= Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito
 • F= Rakentaminen
 • G= Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen moottoripyörien korjaus
 • H= Kuljetus ja varastointi
 • I= Majoitus- ja ravitsemistoiminta
 • J= Informaatio ja viestintä
 • K= Rahoitus- ja vakuutustoiminta
 • L= Kiinteistöalan toiminta
 • M= Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta
 • N= Hallinto- ja tukipalvelutoiminta
 • O= Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus
 • P= Koulutus
 • Q= Terveys- ja sosiaalipalvelut
 • R= Taiteet, viihde ja virkistys
 • S= Muu palvelutoiminta
 • T= Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön
 • U= Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta
 • Z= Kuntasektori
 • X= Toimiala tuntematon

Liikkumistapaa koskeva luokitus

Tilastoissa käytetään lakisääteisen tapaturmavakuutuksen tilastoimisohjeiden mukaista luokittelua liikkumistavasta. Luokittelu tehdään ainoastaan työmatkatapaturmien osalta.

Taulukoissa käytetyt koodit

 • 1= Jalan (myös polkupyörää taluttaen, ajoneuvosta astuttaessa, hiihtäen tms.)
 • 2= Polkupyörällä
 • 3= Mopedilla
 • 4= Moottoripyörällä, myös kevyt moottoripyörä
 • 5= Henkilöautolla
 • 6= Linja-autolla, kuorma-autolla, junalla, raitiovaunulla
 • 7= Muu liikkumistapa (traktori, hevosajoneuvo, lumikelkka, laiva, vene tms.)
 • 9= Muut
 • X= Liikkumistapa tuntematon

Sattumistapa

Tilastoissa käytetään lakisääteisen tapaturmavakuutuksen tilastoimisohjeiden mukaista luokittelua sattumistavasta. Luokittelu tehdään ainoastaan työmatkatapaturmista.

 • 1= Kaatuminen, liukastuminen, kompastuminen (myös matkustaja kaatuu ajoneuvossa tai ajoneuvosta) sekä venähdys ilman kaatumista
 • 2= Esineiden päälle astuminen
 • 3= Ajoneuvon ulosajo tai kaatuminen, luisuminen tieltä, suistuminen raiteilta
 • 4= Yhteentörmäys auton kanssa
 • 5= Yhteentörmäys polkupyörän, mopedin, moottoripyörän tai kevytmoottoripyörän kanssa
 • 6= Yhteentörmäys junan, raitiovaunun (kiskoilla kulkevan) kanssa
 • 7= Väkivalta
 • 9= Muut

Maakuntaluokitus

 • 1= Uusimaa
 • 2= Varsinais-Suomi
 • 4= Satakunta
 • 5= Kanta-Häme
 • 6= Pirkanmaa
 • 7=Päijät-Häme
 • 8= Kymenlaakso
 • 9= Etelä-Karjala
 • 10= Etelä-Savo
 • 11= Pohjois-Savo
 • 12= Pohjois-Karjala
 • 13= Keski-Suomi
 • 14= Etelä-Pohjanmaa
 • 15=Pohjanmaa
 • 16= Keski-Pohjanmaa
 • 17= Pohjois-Pohjanmaa
 • 18= Kainuu
 • 19= Lappi
 • 20= Itä-Uusimaa (vuoden 2010 loppuun)
 • 21= Ahvenanmaa
 • UU= Ulkomaat
 • XX= Ei tiedossa

Vakavuusluokitus

Vakavuus määrittyy työkyvyttömyyden keston perusteella. Kesto lasketaan kalenteripäivinä mukaan lukien sunnuntait ja juhlapyhät, jolloin vahingoittunut on kokonaan tai osittain työkyvytön. Työkyvyttömyyspäiväksi ei lasketa vahingoittumispäivää.

 • 1 = Kuollut
 • 3 = 180+ tai eläke
 • 4 = 91-180 pv
 • 5 = 31-90 pv
 • 6 = 15-30 pv
 • 7 = 7-14 pv
 • 8 = 4-6 pv
 • 9 = 0-3 pv
Julkaistu
Kieli

Suomi

Aineiston luokittelutiedot
 • Tilastot
 • Luokitukset
Jaa linkki