Luokitukset

Tällä sivulla on esitetty Tapaturmavakuutuskeskuksen (TVK) työtapaturma- ja ammattitautirekisterissä käytettyjä luokituksia tilastotiedon keräämisessä. Kyseisiä luokituksia käytetään myös TVK:n kotisivuillaan julkaisemissa tilastojulkaisuissa ja -sovelluksissa

Ammattiluokitus

TVK pitää työtapaturmien ehkäisyä sekä työtapaturma-ja ammattitautilain toimeenpanoa ja kehittämistä varten rekisteriä vahinkotapahtumista sekä tämän lain mukaisista vakuutuksista, vakuutuksenottajista ja korvauksista (työtapaturma- ja ammattitautirekisteri). Kyseisessä rekisterissä vakuutetun työn laadun kuvaamisessa sovelletaan Tilastokeskuksen Ammattiluokitus TK 2010 luokitusta. Ammatilla tarkoitetaan työtä, jota henkilö tekee työsuhteessa palkansaajana tai yrittäjänä.

Nykyisin käytettävä ammattiluokitus on otettu käyttöön vuosina 2015-2016. Koska käytössä oleva ja käytöstä poistunut ammattiluokitus ovat rakenteeltaan erilaiset, ammattiluokituksen muutos aiheuttaa katkoksen työtapaturma- ja ammattitautitilastojen ammattiluokittaisiin aikasarjoihin.

Vastaavasti palkkatietojen ilmoittamisessa tulorekisteriin käytetään Tilastokeskuksen Ammattiluokitus TK 2010 luokitusta.

Ammattiluokitus TK2010, pdf(Avaa uuden ikkunan)

Lisätietoa Tilastokeskuksen ammattiluokituksesta (TK2010):

Tilastokeskuksen koko ammattiluokitus 2010 (Avaa uuden ikkunan)

Tilastokeskuksen LuokitusEkspertti (Avaa uuden ikkunan)

Ammattiluokituksen (TK 2010) pääluokat

 • 1= Johtajat
 • 2= Erityisasiantuntijat
 • 3= Asiantuntijat
 • 4= Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät
 • 5= Palvelutyöntekijät
 • 6= Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym.
 • 7= Rakennus-, korjaus-, ja valmistustyöntekijät
 • 8= Prosessi- ja kuljetustyöntekijät
 • 9= Muut työntekijät
 • 0= Sotilaat

ESAW-muuttujat

TVK:n tilastoissa käytetään eurooppalaisen työtapaturmien tilastointiluokittelun (ESAW) mukaisia muuttujia, kun esitellään työpaikkatapaturmien sattumisolosuhteita. ESAW-järjestelmän mukainen luokittelu aloitettiin Suomessa vuonna 2003.

Työtapaturmien sattumisolosuhteita kuvaa kahdeksan ESAW-muuttujaa:

 • työtehtävä,
 • työsuoritus,
 • poikkeama,
 • vahingoittumistapa,
 • vahingoittumistapaan liittyvä välitön aiheuttaja,
 • työpiste (2015 asti),
 • työympäristö (alkaen 2016),
 • vamman laatu, ja
 • vahingoittunut kehonosa.

Suomessa käytetään tietyiltä osin lyhennettyä versiota näiden muuttujien luokituksesta.

Muuttujat ”vahinkotapahtuman sattumisolosuhde”, ”korvauspäätöksen mukainen vahinkotapahtuma” sekä ”henkinen järkytysreaktio” eivät ole ESAW-metodologiaan kuuluvia vaan ovat kansallisesti kerättäviä tietoja.

Työtehtäväkoodit

 • 10= Tuotanto, jalostus, käsittely, varastointi
 • 20= Maarakentaminen, rakentaminen, purkaminen
 • 30= Maa- ja metsätalous, puutarhanhoito, kalankasvatus, eläinten hoito
 • 40= Julkiset ja yksityiset palvelut
 • 50= Tukitoiminnot
 • 60= Kuljettaminen, kulkeminen, urheilu, taiteet
 • 99= Muut työpaikalla suoritetut tehtävät
 • 00= Työtehtävästä ei tietoja
 • XX= Työtehtävä tuntematon

Työsuorituskoodit

 • 10= Koneen käyttäminen (käynnistäminen, syöttäminen, hallinta yms.)
 • 20= Käsikäyttöisillä työkaluilla työskenteleminen (porakoneella, vasaralla, yms.)
 • 30= Kulkuneuvon tai siirtolaitteen ohjaaminen tai sellaisessa matkustaminen
 • 40= Esineiden käsitteleminen (ottaa kiinni, avata, sulkea, yhdistää, heittää, asettaa, kaataa yms.)
 • 50= Taakan käsivoimin siirtäminen (nostaa, laskea, vetää, työntää, kantaa yms.)
 • 60= Henkilön liikkuminen (myös paikoillaan, kuten pukeutuminen, peseytyminen)
 • 70= Paikallaan oleminen työpisteessä (istuminen, seisominen, keskusteleminen, näyttöpääte- ja valvomotyö yms)
 • 99= Muut luettelemattomat työsuoritukset
 • 00= Työsuorituksesta ei tietoja
 • XX= Työsuoritus tuntematon

Poikkeamakoodit

 • 10= Sähköhäiriö, räjähdys, tulipalo
 • 20= Aineen valuminen, purkautuminen, vuotaminen, höyrystyminen, pölyäminen
 • 30= Aiheuttajan rikkoutuminen, putoaminen, liukuminen, törmääminen (henkilön alta tai päälle)
 • 40= Laitteen (odottamaton käynnistyminen, häiriönpoisto), työkalun, esineen, eläimen hallinnan menettäminen
 • 50= Henkilön putoaminen, hyppääminen, kaatuminen, liukastuminen (vuoteen 2020 asti)
 • 51= Henkilön putoaminen alemmalle tasolle (vuodesta 2021 alkaen)
 • 52= Henkilön liukastuminen, horjahtaminen, kompastuminen (vuodesta 2021 alkaen)
 • 60= Terävään esineeseen astuminen, takertuminen, itsensä kolhiminen, polvistuminen, istuutuminen
 • 70= Henkilön äkillinen fyysinen kuormittuminen (nostaessa, työntäessä, vääntäessä, horjahtaessa yms.)
 • 80= Väkivalta (ihmisen tai eläimen aiheuttama), järkyttävä tilanne, poikkeava läsnäolo (esim. suojauksen ohitus)
 • 99= Muut luettelemattomat poikkeamat
 • 00= Poikkeamasta ei tietoja
 • XX= Poikkeama tuntematon

Vahingoittumistapaa kuvaavat koodit

 • 10= Sähkön, lämpötilan tai vaarallisen aineen aiheuttama vahingoittuminen
 • 20= Hapensaannin estyminen (hukkuminen, hautautuminen, tukehduttavat kaasut ja höyryt)
 • 30= Iskeytyminen kiinteää pintaa tai liikkumatonta aiheuttajaa vasten (putoaminen, kaatuminen yms.)
 • 40= Liikkuvan aiheuttajan osuman tai siihen törmääminen (myös paineenalaiset nesteet ja kaasut)
 • 50= Leikkaavan, terävän, karhean esineen aiheuttama vahingoittuminen
 • 60= Puristuminen, ruhjoutuminen
 • 70= Henkilön äkillinen fyysinen tai psyykkinen kuormittuminen (myös melu ja säteily)
 • 80= Eläimen tai ihmisen purema, potku jne.
 • 99= Muut luettelemattomat vahingoittumistavat
 • 00= Vahingoittumistavasta ei tietoja
 • XX= Vahingoittumistapa tuntematon

Aiheuttajakoodit

 • 1100= Kulkuväylät, alustat, maa, ovet, seinät, ikkunat, esteet
 • 1200= Maanpinnan yläpuoliset rakenteet
 • 1300= Maanpinnan alapuoliset rakenteet tai syvänteet
 • 2100= Putket, letkut, venttiilit, liitoskappaleet, kanavat
 • 2200= Moottorit, voimansiirtolaitteet, energian muunto- ja varastointilaitteistot
 • 2300= Käsityökalut
 • 2400= Käsikäyttöiset konetyökalut
 • 2500= Käsikäyttöiset työkalut (ei tietoja konevoimaisuudesta)
 • 2600= Liikkuvat tai siirrettävät koneet ja laitteet
 • 2700= Kiinteät koneet ja laitteet
 • 2800= Kuljetus-, siirto- ja säilytyslaitteet
 • 3100= Maakulkuneuvot
 • 3200= Muut kulkuneuvot
 • 4100= Materiaalit, esineet, tuotteet, sirpaleet, koneen osat (myös naulat, ruuvit, rullat, kelat, taakat, kuormat yms.)
 • 4200= Kemialliset, radioaktiiviset, biologiset aineet, nesteet
 • 4300= Turvalaitteet ja –varusteet, suojaimet
 • 4400= Toimiston tai kodin tavarat ja laitteet, harrastusvälineet, henkilökohtaiset tavarat
 • 5100= Ihmiset, eläimet, kasvit
 • 5200= Irtojätteet
 • 5300= Melu, paine, tulipalo, valokaari, valo, lumi, jää, vesistöt, muut fysikaaliset vaikutukset ja luonnonilmiöt
 • 9999= Muut luettelemattomat aiheuttajat
 • 0000= Välittömästä aiheuttajasta ei tietoja
 • XXXX= Aiheuttaja tuntematon

Vamman laatua kuvaavat koodit

 • 010= Haavat ja pinnalliset vammat
 • 020= Luunmurtumat
 • 030= Sijoiltaan menot, nyrjähdykset ja venähdykset
 • 040= Amputoitumiset ja irti repeämiset (ruumiinosan menetys)
 • 050= Tärähdykset ja sisäiset vammat, ruhjevammat
 • 060= Palovammat, syöpymät ja paleltumat
 • 070= Myrkytykset ja tulehdukset
 • 080= Hukkuminen ja tukehtuminen
 • 090= Äänen ja värähtelyn vaikutukset
 • 100= Äärilämpötilojen, valon ja säteilyn vaikutukset
 • 110= Sokki
 • 120= Useita samantasoisia vammoja
 • 999= Muut, yllä luokittelemattomat vammat
 • 000= Vamman laadusta ei tietoja
 • XXX= Vamman laatu tuntematon

Vahingoittunutta kehonosaa kuvaavat koodit

 • 10= Pää
 • 20= Niska ja kaula
 • 30= Selkä
 • 40= Vartalo ja sisäelimet
 • 50= Yläraajat
 • 60= Alaraajat
 • 70= Koko keho ja useat sen alueet
 • 99= Muu, yllä luokittelematon ruumiinosa
 • 00= Ei tietoja vahingoittuneesta ruumiinosasta
 • XX= Vahingoittunut kehon osa tuntematon

Työympäristöä kuvaavat koodit

 • 11= Tuotantolaitos, tehdas, työpaja
 • 12= Huoltoalue, korjaamo
 • 13= Lähinnä varastointiin, kuormaamiseen ja kuorman purkamiseen tarkoitettu alue
 • 19= Muut Teollisuuslaitos-ryhmään kuuluvat, mutta edellä luettelemattomat työympäristöt
 • 21= Työmaa – rakennettava rakennus
 • 22= Työmaa – purettava tai kunnostettava rakennus
 • 23= Kaivos, avolouhos, kuoppa, kaivanto (toiminnassa olevat avo- ja kivilouhokset mukaan luettuina)
 • 29= Muut Työmaa-ryhmään kuuluvat mutta edellä luettelemattomat työympäristöt
 • 31= Karjankasvatus
 • 32= Maatalous – maanviljely
 • 33= Maatalous – puiden ja pensaiden viljely
 • 34= Metsätalous
 • 39= Muut alkutuotanto-ryhmään kuuluvat mutta edellä luettelemattomat työympäristöt
 • 41= Toimisto, kokoushuone, kirjasto jne.
 • 42= Oppilaitos, koulu, lukio, opisto, yliopisto, seimi, päiväkoti
 • 43= Myymälä, pieni tai suuri (katumyynti mukaan luettuna)
 • 44= Ravintola, huvittelupaikka, majoituslaitos (ml. museot, näyttämöt, messut jne.)
 • 50= Hoitolaitokset – erittelemätön
 • 60= Julkinen työympäristö – erittelemätön (ml. liikuntapaikat)
 • 70= Koti – erittelemätön
 • 99= Muu tässä luokituksessa mainitsematon työympäristö
 • 00= Ei tietoa

Työtapaturma- ja ammattitautilaki (TyTAL) -muuttujat

Vahinkotapahtuman sattumisolosuhdetta kuvaavat koodit

 • 11 = Työssä (21 §, pl. matkustaminen sekä kotona tai määrittelemättömässä paikassa tehty työ)
 • 12 = Työtehtävästä johtuva matkustaminen (21 §)
 • 20 = Työntekopaikan alueella (22 §)
 • 31 = Asunnon ja työpaikan välinen matka (23 § alakohta 1)
 • 32 = Ruokailu-/virkistystauko (23 § alakohta 2)
 • 41 = Koulutustilaisuus (24 § alakohta 1)
 • 42 = Virkistystilaisuus (24 § alakohta 2)
 • 43 = Työkykyä ylläpitävä toiminta (24 § alakohta 3)
 • 44 = Terveydenhuolto (työtapaturma /at, 24 § alakohta 4)
 • 45 = Terveydenhuolto (muu kuin työtapaturma /at, 24 § alakohta 5)
 • 46 = Kuntoliikunta (24 § alakohta 6)
 • 47 = Matkat koodien 41-46 mukaisiin tilaisuuksiin (24 § alakohta 7)
 • 48 = Majoitus poikkeuksellisen vaarallisissa olosuhteissa (24 § alakohta 8) 60 = kotona tai määrittelemättömässä paikassa tehtävässä työssä (21 §, 25 §)
 • 90 = Vapaa-ajalla

Korvauspäätöksen mukaista vahinkotapahtumaa kuvaavat koodit

Tapaturmana pidettävät vahinkotapahtumat:

 • 10 = Tapaturma
 • 20 = Muu tapaturmana pidettävä vamma (18 §)
 • 31 = Pahoinpitely, työhön liittyvä (34 § 1. mom)
 • 32 = Pahoinpitely, ei työhön, ei yksityiselämä (34 § 3. mom)
 • 40 = Muun vamman tai sairauden paheneminen (19 §)
 • 50 = Työliikekipeytyminen (33 §)

Ammattitaudit tai –epäilyt:

 • 81 = Ammattitaudit (26 §, pl. 28 § ja 29 §)
 • 82 = Yläraajantulehdukset (28 §, pl. 29 §)
 • 83 = Rannekanavaoireyhtymä (29 §)
 • 84 = Muun vamman tai sairauden paheneminen (30 §)

Henkistä järkytysreaktiota kuvaavat koodit

 • 1 = Vahinkotapahtumaan liittyy korvattava henkinen järkytysreaktio (35 §)
 • 2 = Vahinkotapahtumaan ei liity korvattavaa 35 §:n mukaista henkistä järkytysreaktiota

Toimialaluokitus

Toimialaluokituksena käytetään Tilastokeskuksen toimialaluokitusta (TOL 2008). Tarkemmat toimialaluokat löydät Tilastokeskuksen sivuilta: https://www.stat.fi/fi/luokitukset/toimiala(Avaa uuden ikkunan). Kuntien ja kuntayhtymien palkansaajien vahingot on luokiteltu omaan päätoimialaluokkaansa "Kuntasektori", joka ei ole Tilastokeskuksen toimialaluokituksessa.

Päätoimialakoodit

 • A= Maatalous, metsätalous ja kalatalous
 • B= Kaivostoiminta ja louhinta
 • C= Teollisuus
 • D= Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta
 • E= Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito
 • F= Rakentaminen
 • G= Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen moottoripyörien korjaus
 • H= Kuljetus ja varastointi
 • I= Majoitus- ja ravitsemistoiminta
 • J= Informaatio ja viestintä
 • K= Rahoitus- ja vakuutustoiminta
 • L= Kiinteistöalan toiminta
 • M= Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta
 • N= Hallinto- ja tukipalvelutoiminta
 • O= Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus
 • P= Koulutus
 • Q= Terveys- ja sosiaalipalvelut
 • R= Taiteet, viihde ja virkistys
 • S= Muu palvelutoiminta
 • T= Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön
 • U= Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta
 • Z= Kuntasektori
 • X= Toimiala tuntematon

Liikkumistapaa koskeva luokitus

Tilastoissa käytetään lakisääteisen tapaturmavakuutuksen tilastoimisohjeiden mukaista luokittelua liikkumistavasta. Luokittelu tehdään ainoastaan työmatkatapaturmien osalta.

Taulukoissa käytetyt koodit

 • 1= Jalan (myös polkupyörää taluttaen, ajoneuvosta astuttaessa, hiihtäen tms.)
 • 2= Polkupyörällä
 • 3= Mopedilla
 • 4= Moottoripyörällä, myös kevyt moottoripyörä
 • 5= Henkilöautolla
 • 6= Linja-autolla, kuorma-autolla, junalla, raitiovaunulla
 • 7= Muu liikkumistapa (traktori, hevosajoneuvo, lumikelkka, laiva, vene tms.)
 • 9= Muut
 • X= Liikkumistapa tuntematon

Sattumistapa

Tilastoissa käytetään lakisääteisen tapaturmavakuutuksen tilastoimisohjeiden mukaista luokittelua sattumistavasta. Luokittelu tehdään ainoastaan työmatkatapaturmista.

 • 1= Kaatuminen, liukastuminen, kompastuminen (myös matkustaja kaatuu ajoneuvossa tai ajoneuvosta) sekä venähdys ilman kaatumista
 • 2= Esineiden päälle astuminen
 • 3= Ajoneuvon ulosajo tai kaatuminen, luisuminen tieltä, suistuminen raiteilta
 • 4= Yhteentörmäys auton kanssa
 • 5= Yhteentörmäys polkupyörän, mopedin, moottoripyörän tai kevytmoottoripyörän kanssa
 • 6= Yhteentörmäys junan, raitiovaunun (kiskoilla kulkevan) kanssa
 • 7= Väkivalta
 • 9= Muut

Maakuntaluokitus

 • 1= Uusimaa
 • 2= Varsinais-Suomi
 • 4= Satakunta
 • 5= Kanta-Häme
 • 6= Pirkanmaa
 • 7=Päijät-Häme
 • 8= Kymenlaakso
 • 9= Etelä-Karjala
 • 10= Etelä-Savo
 • 11= Pohjois-Savo
 • 12= Pohjois-Karjala
 • 13= Keski-Suomi
 • 14= Etelä-Pohjanmaa
 • 15=Pohjanmaa
 • 16= Keski-Pohjanmaa
 • 17= Pohjois-Pohjanmaa
 • 18= Kainuu
 • 19= Lappi
 • 20= Itä-Uusimaa (vuoden 2010 loppuun)
 • 21= Ahvenanmaa
 • UU= Ulkomaat
 • XX= Ei tiedossa

Vakavuusluokitus

Vakavuus määrittyy työkyvyttömyyden keston perusteella. Kesto lasketaan kalenteripäivinä mukaan lukien sunnuntait ja juhlapyhät, jolloin vahingoittunut on kokonaan tai osittain työkyvytön. Työkyvyttömyyspäiväksi ei lasketa vahingoittumispäivää.

 • 1 = Kuollut
 • 3 = 180+ tai eläke
 • 4 = 91-180 pv
 • 5 = 31-90 pv
 • 6 = 15-30 pv
 • 7 = 7-14 pv
 • 8 = 4-6 pv
 • 9 = 0-3 pv